Publicerad:

Forskarskolan – ny möjlighet att delta

Hösten 2017 hölls den första kursen inom Urban Futures Öppna Forskarskola om medskapande och att arbeta tillsammans mellan forskning och praktik – Co-production in action – from practice to theory (2x7.5 Hp). Det har varit ett stort intresse för kursen sedan dess. Nu öppnar vi för antagning till vårens kurs. 

Kursdeltagare ht 2018
Kursdeltagare hösten 2018

För doktorander och praktiker 

Tidigare kursdeltagare har varit doktorander och postdoks från arkitektur, förvaltningshögskolan, globala studier, human ekologi, industriell ekologi, pedagogik och miljövetenskap samt beslutsfattare och praktiker från Göteborgs stad, Trafikverket, Stockholms stad, Bostadsbolaget, Tengbom och ICLD Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

Så här säger några tidigare deltagare om kursen;

"Det bäst är att jag fått en del nya perspektiv på mitt arbete och våra utmaningar i staden. Kursen har gett mig möjlighet att lyfta blicken något i mitt arbete, men det är svårt att kombinera ett reellt forskningstänk med mera traditionellt förvaltningsarbete." Fredrik Högberg, Miljöförvaltningen Göteborgs stad.

"En fördjupad kunskap om och större förståelse för det komplexa i samhällsbyggande. Med medskapande processer och med hjälp av transdisciplinära teorier kan vi åstadkomma en större insikt i och få bra verktyg för hur vi i tidiga skeden kan arbeta mer hållbart för goda resultat i framtiden." Eva Stockfelt, Idrotts-och föreningsförvaltningen, Göteborgs stad.

"Det har varit så roliga diskussioner om stora ämnen som jag annars inte har med mina kollegor på Chalmers, och som fått mig att öppna ögonen för saker jag tidigare aldrig reflekterat över." Alexandra Westin, doktorand, Chalmers. 

"Den uppfattning jag har fått är att medskapande handlar väldigt mycket om att ta tillvara på all den relevanta kunskap som finns hos berörda medaktörer, ibland där en minst anar det." Lisa Örberg, Trafikverket.

Vad är medskapande forskning eller co-production?  

På Mistra Urban Futures har vi arbetat med medskapande metoder sedan 2010. Medskapande forskning, eller med andra ord co-production, är också kursens fokus. Att utveckla hållbara städer är en av vår tids största utmaningar. Städer står inför stora utmaningar såsom klimatförändringar, stora demografiska förändringar, en ökad segregation samt en alltmer komplex styrning. Dessutom ställs samhällets aktörer inför så kallade ”wicked problems”, utmaningar som inte lösas av endast en disciplin, organisation eller ett kunskapsfält, utan kräver samarbete tvärs gränsdragningar. 

Transdisciplinär och medskapande forskning är en ansats i intensiv utveckling, och används för att möta samhällets komplexa utmaningar genom att föra samman olika aktörer tvärs disciplingränser i en och samma kreativa process. Här samlas aktörer från akademi, praktik, näringsliv och civilsamhället. Resultatet blir en ny typ kunskap som också har för avsikt att vara transformativ, dvs den har som avsikt att påverka samhällsutvecklingen mot mer rättvisa och hållbara alternativ. 

Kursens mål är att ge deltagarna insikter till olika urbana dilemman från både ett praktik- och ett forskningsperspektiv. Kursen tar upp verktyg, metoder och teori kring transdisciplinär forskning i samtal med nationella och internationella föreläsare. 

Om kursen våren 2019

Co-production in action – from practice to theory består av två fördjupningskurser (2x7,5 hp). Under våren 2019 hålls den andra kursen av de två fördjupningskurserna. Kursen vänder sig till dig som arbetar med ”wicked urban problems” i ditt dagliga arbete eller till dig som belyser sådana utmaningar i dina doktorandstudier.

Kursen hålls av Mistra Urban Futures/ Chalmers. För deltagande krävs ej att man har gått höstens kurs, däremot ges förtur till redan antagna vid höstens kurs. Kursen är kostnadsfri och språket är svenska eller engelska beroende på deltagandet. 

Ansök här

Ansök till kursen senast 13 januari 2019

Läs mer

Om kursen 
Om Forskarskolan 

Frågor?

Henrietta Palmer, Deputy Scientific Director, Mistra Urban Futures, henrietta.palmer@chalmers.se
Elma Durakovic, Elma Durakovic, koordinator, elma.durakovic@chalmers.se