Publicerad:

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures

Årsrapport från Göteborgsregionens kommunalförbund 2017

Varför är det viktigt för kommuner att engagera sig i ett forsknings- och kunskapscentrum såsom Mistra Urban Futures? Den frågan svarar den senaste årsrapporten från Göteborgsregionens kommunalförbund, GR på. GR är en av centrumets konsortieparter och var även en av de organisationer som initierade hela satsningen. 

I rapporten går det att läsa om de nya nätverk som har etablerats under året, Forskarskolan som höll sin första kurs för praktiker och doktorander hösten 2017, en rad olika projekt som GR är aktiva inom samt höjdpunkter från GR:s egna Mistra Urban Futures nätverk. Förbundsdirektör Helena Söderbäck inleder rapporten, vilket du kan läsa nedan. 

Så bygger vi kunskap för en hållbar stadsutveckling

Helena Söderbäck
Helena Söderbäck, GR

En viktig uppgift för GR är att tillsammans med medlemskommunerna och olika samarbetspartners bygga kunskap för framtiden. GR är en av flera aktörer som medverkar i Mistra Urban Futures – ett internationellt forskningscentrum som syftar till att främja en hållbar stadsutveckling genom kunskap i samverkan mellan akademi och praktik. Den fråga som vi tillsammans med övriga parter har beslutat att vi ska lägga fokus på är hur vi gemensamt bygger rättvisa städer. Centrumet ska bidra till att göra verklig skillnad för miljön och människors liv i storstadsregionen. 

Sedan i mars är vi en miljon invånare i Göteborgsregionen. Vi har växt med omkring 150 000 invånare sedan år 2000, vilket motsvarar ett helt Linköping – Sveriges femte största stad. År 2017har fortsatt att präglas av stark tillväxt, något som medför både möjligheter och utmaningar för vår storstadsregion. I GR:s fleråriga verksamhetsinriktning Så utvecklar vi tillsammans det goda livet i Göteborgsregionen har åtta utmaningar definierats. Det är viktigt att arbeta långsiktigt och målinriktat tillsammans med våra kommuner för att möta dessa utmaningar. Det handlar om:

• Goda livsvillkor och framtidsutsikter för barn och unga
• En inkluderande region för goda livsvillkor hela livet
• Livslångt lärande 
• Boende och bostäder
• En fungerande arbetsmarknad
• En hållbar livsmiljö
• Infrastruktur för effektivt och klimatsmart resande
• Digital utveckling och välfärdsteknologi

En utgångspunkt för GR:s arbete är Göteborgsregionens mål- och strategidokumentet Hållbar tillväxt, med en utveckling av det sociala perspektivet. Denna utgångpunkt stämmer väl överens med vad som formulerats inom Mistra Urban Futures där en av de viktigaste utmaningarna är: Hur kan vi åstadkomma hållbar stadsutveckling så att vi håller oss inom vad vår planet tål? Tillgängliga, gröna och rättvisa städer är de centrala begrepp som vägleder centrumets arbete med att lyfta fram vad som utmärker hållbar stadsutveckling.

Att GR deltar i ett forsknings- och kunskapscentrum som bidrar med att utveckla och tillämpa kunskap som främjar en hållbar stadsutveckling är av stort värde för våra kommuner. Det medskapande arbetssättet när forskare och praktiker från olika discipliner arbetar tillsammans i olika projekt utvecklar nya och avgörande insikter. I den strategiska planen för 2016-2019 beskrivs Mistra Urban Futures inriktning att genom medskapande på lokal och global nivå ta fram kunskap som underlättar en omställning till mer rättvisa, gröna och tillgängliga städer och storstadsregioner.

Rapporten ges sedan 2011 ut årligen för att återspegla hur GR:s arbete med hållbar stadsutveckling i Mistra Urban Futures ser ut. Rapporten bygger på den samverkan och kunskapsuppbyggnad som sker i GR:s nätverk för Mistra Urban Futures – där alla 13 medlemskommuner deltar i större eller mindre omfattning. Tanken är även att ge en bild av vilka projekt GR medverkar i, och vad som hänt under året.

Arbetet som pågår i GR-kommunerna inom ramen för Mistra Urban Futures är angeläget och jag är glad att rekommendera den årliga rapporten som beskriver detta för er läsare.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör GR

 

Filer

  • Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures
    Årsrapport - Göteborgsregionens kommunalförbund 2017
  • Collaboration on sustainable urban development in Mistra Urban Futures
    The Gothenburg Region Association of Local Authorities (GR) 2017