(2)

Urban Ecosystem Services

Syfte och angreppssätt

Inom ramen för panelen urbana ekossystemtjänster vill vi arbeta med mötet mellan praktik och akademi för att bidra till relevant kunskapsförmedling avseende hur urbana ekosystem ska planeras, skapas, och skötas för att kunna bidra till mer uthålliga städer. Samtidigt vill vi också få en ökad kunskap kring hur arbetet med urbana ekosystemtjänster sker praktiskt inom framförallt de skånska kommunerna. Vidare vill vi öka förståelsen för hur sambandet mellan kvalitéer hos urbana ekosystemtjänster påverkar dess förmåga till att leverera ekosystemtjänster och hur man aktivt kan arbeta med att förstärka dessa inom den kommunala förvaltningen. 

Inom ramen för panelens arbete kommer vi aktivt arbeta med tre former av aktiviteter – probleminventeringar för att få en bild av kunskapsbehovet inom framförallt de skånska kommunerna, kunskapsöversikter för relevanta teman baserat på behovet hos praktiken samt kommunikation mellan forskning och praktik.

Bakgrund

I dag finns det ett politiskt beslut om att ekosystemtjänster ska vara inkluderade inom den fysiska planering, men trots detta återstår många konkreta hinder för en effektiv implementering av ekosystemtjänster i kommunal planering. Det finns stora skillnader i förutsättningar mellan olika Skånska kommuner att arbeta med detta, samtidigt som det pågår flera innovativa forskningsprojekt vid lärosäten i Skåne, likväl som nationellt och internationellt. 

Implementering av ekosystemtjänstkoncept kräver en förankring i den lokala kontexten och kommunala förvaltningen vilket ställer krav för att kunna överföra kunskap från internationell och nationell forskning och praktik. Inom panelen kommer vi aktivt att arbeta med den kunskapsöverföringen genom att se på behovet hos kommunerna, göra forskningsöversikter för att systematisera kunskapsläget, samt skapa en aktiv kommunikation mellan forskning och praktik för erfarenhetsutbyte. 

Projektmedlemmar

  • Åsa Ode Sang

    Åsa Ode Sang är docent vid Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Hon forskar inom landskapsanalys med fokus på att ta fram metoder och indikatorer för att kunna beskriva landskapets karaktär och människans upplevelse av landskap. 

    Kontakta mig
Christine Haaland

Christine Haaland is a Researcher and Lecturer, Ecologist, Program Director of Studies for Master Program “Sustainable Urban Management” and Head of the Landscape Planning Unit at the Swedish University of Agricultural Sciencese.

Harald Klein

Harald Klein is an Architect and Coordinator at Movium Partnership, the Swedish University of Agricultural Sciences.

Nils Ekelund

Nils Ekelund is Professor at the Department of Natural Science, Mathematics and Society and the Faculty of Education and Society, Malmö University.

Tim Delshammar

Tim Delshammar is a Landscape Architect at the City of Malmö.

Anne-Lie Mårtensson

Anne-Lie Mårtensson is a Landscape Architect at Boverket.

Jeanette Flodqvist

Jeanette Flodqvist is Business Development Manager at Region Skåne.