(2)

Doktorandprojekt: Comparing planning systems

Projektet syftar till att komma till rätta med brister i bostadsområden och frågan om ’urban sprawl’ i Svenska storstäder. För att hitta strategier för att motverka dessa problem, undersöks planeringssystemet.

Comparing planning systems jämför svenskt och japanskt planeringssystem. Det innebär att jämföra det designbaserade systemet som arbetar med att designa olika sorters plats genom detaljplaner, och ett regleringsbaserat system som arbetar utifrån olika zoner med olika regleringar och bebyggelsestandarder.

Det japanska systemet - regleringsbaserat

Planeringssystemet i Japan och speciellt Tokyo, baseras på regleringar som tillämpas på en plats beroende på platsens omgivning. Regleringarna uttrycks i proportioner och förhållanden. Det går att förändra en plats klassificering, genom diskussioner på kommunnivå, vilket gör systemet flexibelt men med en lägre grad av kontroll.   

Det svenska systemet - designbaserat

Det svenska systemet bygger på en övergripande plan för staden och en detaljplan för varje område, som kontrollerar ny bebyggelse och förändringar. Tillåtelse behövs för utveckling av en plats och planering baseras på precis design och placering av funktioner. Detta system kan ses som mer stabilt, men med mer kontroll över allmän plats.

Både systemen har för- och nackdelar. Projektet fokuserar huvudsakligen på anpassningsförmåga och möjlighet till förändring i den bebyggda miljön inom båda dessa system.

Metoder

Flera olika metoder används. Bland annat sker arbete med att omformulera Svenska detaljplaner, genom att göra om bilderna till de abstrakta värden och koder som gäller för de japanska zonerna. Till det läggs möjliga zoningkategorier som överensstämmer med svensk kontext. Exempelvis undersöks skillnaderna i kontroll av bullernivå.

Japanska städer som antog ett designbaserat system under 1960- och -70-talen kommer studeras och jämföras med utvecklingen av äldre stadskärnor I de städer som haft ett regleringsbaserat system.

Utveckla Urbania v2.

Resultaten från projektet kommer vara en förberedelse av det webbaserade översiktsverktyget Urbania v2. Det innehåller riktlinjer med metoder och kriterier för implementering som har ambitionen att introducera nya perspektiv på hur stadens urbana strukturer och typologier uppfattas, samt hur allmänna platser och grönytor används och finns tillgängliga.   

News item: 100 000 SEK to develop Urbania

Projekthemsidan kommer snart upphöra att uppdateras.  

Publikationer

Lim, H. K., & Kain, J.-H. (2016). Compact Cities Are Complex, Intense and Diverse but: Can We Design Such Emergent Urban Properties? Urban Planning, 1(1), 95. doi:10.17645/up.v1i1.535
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Kyung Lim. H. (2016) Planning for Emergence: Confronting rule-based and design-based urban development. Gothenburg: Chalmers University of Technology, Department of Architecture, Licentiate thesis
Location:
Type: Akademisk avhandling

Projektmedlemmar

  • Hye Kyung Lim

    Hye Kyung Lim är doktorand vid Chalmers Arkitektur, Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hon har tidigare varit verksam som arkitekt i Tokyo, Japan.
     
     

    Kontakta mig