Publicerad:

Mistra Urban Futures avtryck 

En ökad samverkan mellan intressenter, större möjligheter till lärande och påverkan på politik och beslut, och en drivkraft för förändring. Det är några av de mest betydande resultaten av det arbete som gjorts på Mistra Urban Futures fyra lokala plattformar, i Kapstaden, Göteborg, Manchester och Kisumu.

Som en del av den utvärdering som görs av Mistra Urban Futures under 2015 har oberoende utfallsstudier gjorts vid alla fyra lokala plattformar.
Plattformarna i Kapstaden, Kisumu, Manchester och Göteborg har samlat människor och organisationer på ett sätt som inte gjorts tidigare. Detta är mer än del av en process som speglar Mistra Urban Futures ethos, än hänförligt till specifika projekt. Projekten är emellertid ofta den bas på vilka nya samarbeten kunnat formas, med partners och andra externa intressenter.

Möjligheten att få ett annat synsätt och andra perspektiv än de vanliga är högt värderat bland partnerorganisationerna. Ansatsen med kunskapsproduktion i samverkan har också rest frågan om vems ansvar det egentligen är att agera på resultat av projekten, mer än i traditionella universitetsrapporter.

I Kisumu ses den lokala plattformen som agent för att mobilisera resurser. Bland annat har KLIP underlättat tillgängligheten till Dunga genom att verka för förbättringar av vägstandarden. Samtidigt har det lokala samarbetet bidragit till uppbyggnad av den lokala ekonomin och en ökad handelssektor i Kisumu. 

I Kapstaden genomför den lokala plattformen, ett omfattande samarbetsprojekt där forskare faktiskt placeras i stadens organisation. Detta har varit av stort värde, eftersom forskarna har haft möjlighet att bidra med en ”kvalitet” och ”närvaro” som inte var väntad. Forskarnas arbete har välkomnats inte minst för att de kunnat bidra med nya och andra perspektiv på policies och beslut i stadens förvaltning.

I liknande termer beskrivs samarbetet inom Greater Manchester LIP. Att få ”tänka utanför ramarna”, som plattformens partner uppfattar att Mistra Urban Futures står för, är uppskattat.

Flera intervjuade pekar också på det moment som skapats bland deltagande organisationer och som ses som en avgörande faktor för att åstadkomma förändring.

Ett antal intervjuer gjordes för en särskild rapport, kallad ”The Academic Footprint” och som beskriver verksamhetens betydelse och relevans i ett vetenskapligt sammanhang. En utmaning för att utveckla detta, menade några av de intervjuade, är att göra processer, målsättningar och fördelar med gemensam kunskapsproduktion än mer tydliga. 

Filer

  • Societal Outcome Report Gothenburg Mistra Urban Futures
  • Impact Case Studie Greater Manchester Mistra Urban Futures
  • Impact Study Kisumu Mistra Urban Futures
  • Collecting the Stories Cape Town Mistra Urban Futures
  • The Academic Footprint of Mistra Urban Futures Gothenburg