Publicerad:

Agroforestry i Göteborg

Agroforestry Congress in Gothenburg

Agroforestry kan vara en viktig del av en strategi för att göra städer grönare, och mer medskapande i naturområden, grönytor och parker, exempelvis genom lokalt sambruk, stadsodling, skogsträdgårdar samt betande djur i staden. Det är en av slutsatserna från Sveriges första nationella Agrofrestry kongress, som hölls 13-15 november i Göteborg, med Mistra Urban Futures som en av många medarrangörer.

Agroforestry står för ett naturbrukssystem som integrerar skogsbruk, fruktbärande träd och buskar med odling och djurhållning för att skapa en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. Det är ett klimatsmart och ekologiskt hållbart naturbruk som fått stort intresse i andra delar av världen, men ännu inte så mycket i Sverige. Det har vuxit fram som en modell för en hållbar produktion där som gynnar biologisk mångfald. Ofta är agroforestryprodukter ofta både krav- och rättvisemärkta. Obrukade naturresurser i städer bör kunna användas för att skapa nya jobb och företag och samtidigt öka produktionen av hållbara livsmedel och öka den biologiska mångfalden.

På kongressen i Göteborg möttes lokala entreprenörer, föreningsaktiva, odlare, bönder, forskare, tjänstemän, politiker, utrikesfödda med kunskap i gröna näringar, tillresta från Europa, USA, Canada, Uganda och Norge. Bland andra talade ordföranden i European Agroforestry Federation, Rosa Mosquer-Losada, Michaela Conigliaro från FAO och Ulf Kamne, kommunalråd i Göteborg.

Kongressen beslöt bland annat att Stadslandet blir samarbetsplattform för utveckling av agroforestry och ökad ekologiskt och socialt hållbar lokal produktion i Göteborg.