(1)

Mistra Urban Futures The Culture hub

Kulturhubens huvudsyfte är att bygga en hållbar plattform mellan Göteborgs Stad och Göteborgs universitet för samarbete, inlärning, metod- och teoriutveckling om kulturens och kulturens roll för hållbar stadsutveckling. Ylva Berglund berättar om projektets delar och resultat.

Göteborg ska utvecklas till en ledande stad för konst och kultur och vara en hållbar stad att trivas och leva ett gott liv. Att kulturplanera är att med hjälp av kultur i vid bemärkelse skapa en socialt hållbar och attraktiv livsmiljö och en stad med stark identitet och profil.

Kulturplanering fokuserar på stadens offentliga rum, det sociala livet och på stadens identitet och ska bygga på demokratisk medverkan och dialog. Göteborg behöver utveckla sitt sätt att kulturplanera och behöver kunna synliggöra och utveckla metoder för att föra in kulturella perspektiv i stadsutveckling.

Kulturplanering behöver bli en integrerad del av stadsplaneringen och inte ses som en parallell sektor. En bättre kulturplanering tar avstamp i att beskriva befintliga men även potentiella kulturvärden i vår stad. Det handlar om att ta tillvara och utveckla kulturmiljövärden så att stadens karaktär och historia blir tydlig, att prioritera arkitektonisk kvalitet och konstnärlig gestaltning och att säkerställa medborgarnas tillgång till konst- och kulturliv, likväl som goda förutsättningar för kulturella och kreativa näringar.

Evenemanget arrangeras av Göteborgs Stads kulturförvaltning och projektet Culture hub och är en del av Göteborgs Stadstriennal.

Datum: 19 september 2018
Tid: 13.30 – 14.00
Plats: Trappan, Stadsbiblioteket
Föranmälan: Behövs ej

Stadsbiblioteket, Götaplatsen, Göteborg

Götaplatsen