(1)

Dela[d] Stad

Välkomna att lyssna till en presentation om stadsbyggnadsforskning med den sociala dimensionen i fokus. Och om projektet Dela[d] Stad som bland annat handlar om sociala stadsbyggnadsanalyser i Göteborg.

Plats: Wallenstamsalen, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12

Tid: måndagen den 7 oktober kl 13-15

Anmälan: till lena.risfelt@stadshuset.goteborg.se eller mari.tastare@stadshuset.goteborg.se senast den 1 oktober.

Forskningsarbetet Dela[d] Stad som påbörjats under hösten, utförs av Arkitekturskolan KTH. Forskningen är initierad av Göteborgs Stad och genomförs med stöd Boverket och Mistra Urban Futures inom ramen för Urban Utveckling.

Hur urban segregation och social hållbarhet relaterar till den byggda miljön och till stadsbyggnad är i fokus för den forskning som bedrivits under många år på Arkitekturskolan KTH inom forskargruppen Spatial Analys och Design. Det finns idag en teoretisk bas utifrån vilken man kan förstå olika samhällsprocessers nära samspel med stadens rumsliga struktur. Det finns även metodiker för att på ett fördjupat sätt analysera och beskriva stadsrummet som har hög relevans för dessa frågor. Det finns dessutom tvärvetenskapliga studier som på ett helt nytt sätt bryter de akademiska stuprören och gör att vi mer genuint kan förstå stadsbyggandets samspel med sociala frågor. Forskningsarbetet Dela[d] Stad ska konkretisera och operationalisera denna forskning i Göteborg i syfte att bygga broar mellan forskning och praktik.