Publicerad:

Samtal med kommitté för bildandet av en ny myndighet – Delegationen mot segregation 

Mistra Urban Futures Göteborgsplattform tog 8 september emot Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation. Syftet var bland annat att tala om utmaningar kopplade till segregation och även om hur dessa kan mötas. Kommittén ville även reflektera över hur den framtida delegationen kan stödja en ökad samverkan mellan praktik och akademi.

Jonas Nygren som är regeringens särskilde utredare besökte, tillsammans med medlemmar från kommittén Göteborgsplattformen och träffade där forskare från Chalmers och Göteborgs Universitet, tillsammans med processledare från Göteborgs stad. Margareta Forsberg, ledare för plattformen, stod värd för mötet, där diskussioner fördes kring hur delegationen kan samverka med de olika parterna i frågor som handlar om utmaningar och lösningar kopplade till segregation.

Delegationen mot segregation ska verka för genomförandet av det reformprogram mot segregation regeringen tog fram i juni 2016 som huvudsakligen fokuserar på fem utvecklingsområden:

  • bekämpa brottsligheten,
  • minska långtidsarbetslösheten,
  • lyfta skolorna och elevernas resultat,
  • stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen, och
  • stärka demokratin och stödja det civila samhället.

I uppdraget för den framtida myndigheten ingår även att initiera, stödja och finansiera utvecklingsarbete samt nätverk, samarbeten och erfarenhetsutbyten mellan kommuner och andra aktörer. En central fråga som diskuterades under mötet var hur kunskapen från forskningen om segregation faktiskt kan nå dessa aktörer på ett användbart sätt. Göteborgsplattformen fyller här en funktion som samlingspunkt mellan forskning och praktik och kan genom det transdisciplinära arbetssättet verka för att forskningsresultat har en påverkan i policy- och strategiprogram.

Statsbidrag för att motverka och minska segregation 
Kommittén för inrättandet av en delegation mot segregation utlyser statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation. Bidragen ska förbättra situationen i socialt utsatta områden genom att motverka och minska segregation och bryta strukturella segregationsmekanismer. Sista ansökningsdag 1 november 2017.

Vill du veta mer om Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation, läs vidare på:
http://www.sou.gov.se/delegation-mot-segregation/

För mer information om stadsbidraget, se: 
http://www.sou.gov.se/delegation-mot-segregation/statsbidrag/