Publicerad:

Segregationens utbredning, orsaker, effekter och möjliga åtgärder

Det finns mycket skrivet om segregationen, men kunskapen är svår att överblicka. Projekt KAIROS, Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer, har därför i form av ett kunskapsunderlag sammanställt delar av det vi vet om segregationens utbredning, orsaker och effekter samt några förslag på åtgärder. Syftet med underlaget är att utgöra en utgångspunkt för diskussioner om segregationen och kopplingen mellan segregationen och förutsättningarna för rättvisa och socialt hållbara städer.

Kunskapsunderlaget fokuserar främst på segregation kopplat till boendesegregationen och ungas uppväxtvillkor. Utvecklingen inom dessa områden är sammankopplad och består av sinsemellan förstärkande processer. Den vanligaste utgångspunkten i diskussionen är att boendesegregationen leder till stora skillnader i ungas uppväxtvillkor och mellan skolor, eftersom människor lever segregerat och i närhet till olika skolor. Men påverkan är även den omvända eftersom situationen för barn och unga i ett område generellt, och på förskolor och skolor specifikt, ofta är avgörande när barnfamiljer flyttar till och från olika bostadsområden.

Kunskapsunderlaget visar att merparten av litteraturen tycks vara överens om att segregationen påverkar flickor och pojkars uppväxtvillkor liksom kvinnor och mäns livsvillkor. Men segregationen påverkar inte endast på individnivå, utan även på områdesnivå, på hela staden nivå och även på mellankommunal nivå. Därigenom påverkas också förutsättningarna för en socialt hållbar stad. Hur segregationen och dess effekter åtgärdas är en politisk fråga där målkonflikter mellan olika intressen bör uppmärksammas och hanteras.

Kunskapsunderlaget pekar avslutningsvis på att det ytterst handlar om politisk vilja. Människors rätt till utbildning, hälsa, levnadsvillkor och fungerande boende återfinns både i nationell lagstiftning, i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter och i politiskt antagna mål och styrdokument. Mot bakgrund av kunskapsunderlaget kommer KAIROS genom sina delprojekt att närmare kartlägga några av de hinder som föreligger i praktiken för att utnyttja dessa lagar, mål och styrdokument.

Ladda ned Kunskapsunderlaget om segregation

Läs mer om projektet KAIROS