Ungas Medskapande: lärande av ungas erfarenheter

Widigson, M., Paulsson, L., Olofsson, G., Lorentzi, Å., & Allelin, M. Ungas Medskapande: lärande av ungas erfarenheter (Mistra Urban Futures Report 2015:1).

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer - KAIROS
Author(s)
Mats Widigson Lars Paulsson Gabriella Olofsson Åsa Lorentzi Majsa Allelin
Published year

 

Abstract

Städer och samhällen präglas av ökande skillnader i ungas uppväxtvillkor vilket påverkar ungdomars erfarenheter av inflytande och möjligheter till medskapande. Genom intervjuerna framträder dock en sammansatt bild av staden, invånarna, levnadsvillkor och framtidsbilder, vilken kontrasteras mot de stigmatiserade bilder vi dagligdags möter. Ungdomarna berättar också om tydliga barriärer mellan olika områden. Ungdomarna underpriviligierade områden uttrycker en känsla av instängdhet som också framstår som faktisk. Barnkonventionen ställer krav på ungas rätt till utveckling, utbildning och delaktighet. Utifrån intervjuerna är utfallet i förhållande till barns rättigheter olika för olika unga. Detta förklarar vi med ojämlikhetsskapande strukturer som påverkar de unga och de institutioner de möter. För att stärka ungas delaktighet behöver tjänstepersoner och makthavare ha en reflexiv förståelse av sig själva och en normkritisk syn på institutioners roll som skyldighetsbärare. Intervjuerna visar också att ungdomarna har en vilja och önskan att påverka. Ungdomar är inte bara ”becomings” som formas av strukturer, de är också ”beings” med kritiskt tänkande och erfarenheter av att bo och vistas i staden som ung. Ungas olika erfarenheter och kompetens behöver tas tillvara för en socialt hållbar och rättvis utveckling.

Related publications