Tillsyn av bostadsmiljöer - ett verktyg för stads- och områdesutveckling?

Bohman, H., Nordqvist, J. & Tateishi, E. (2018) Tillsyn av bostadsmiljöer - ett verktyg för stads- och områdesutveckling? Mistra Urban Futures Report 2018:5

Platform
Skåne
Publication type
Report/Paper/Working paper/Brief
Published year

 

Abstract

Trots en lagstiftning som syftar till ett bra boende för alla medborgare och en tillsynsmyndighet som
ska bidra till att regleringen efterlevs, började det under 2000-talet i media rapporteras om flera fall av
mycket undermåliga bostäder. Det kom som en förvåning för många. Problemen är ännu inte lösta,
utan tvärtom har undermåliga bostäder fortsatt att vara ett allvarligt problem i många städer.
Den här studien har genomförts i samarbete med Malmö stad och syftar till att ta fram underlag
som kan ge stöd för en mer effektiv bostadstillsyn. Tack vare tillgång till material från den
diarieföringsdatabas som miljöförvaltningen i Malmö använder för dokumentation av ärenden, även de
som relaterar till boendemiljö, har vi kunnat analysera dessa ärendens karaktär såväl som hur de
fördelar sig geografiskt. Utifrån det kan vi också analysera kopplingen till socio-ekonomiska faktorer i
olika bostadsområden. Genom rapporten vill vi uppmärksamma att den typ av databas som använts
även har värde för att genomföra analyser. Detta är något som bör tas i beaktande vid utvecklande av
databaser redan vid ett tidigt skede för att kvaliteten på data ska kunna säkerställas.
Resultaten tyder på att ärenden relaterade till fukt och mögel är en förhållandevis liten andel av det
totala antalet ärenden som berör boende, men att de är av en allvarligare karaktär och genererar större
arbetsintensitet för kommunen. Statistiken visar också att dessa ärenden är kraftigt överrepresenterade
i utsatta områden. Samtidigt finns det i materialet tecken på att anmälningsbenägenheten i utsatta
områden är lägre än i övriga områden. Risken är alltså större att dåliga boendemiljöer just i utsatta
områden inte kommer till myndigheters kännedom. Mot bakgrund av det finns det anledning att
bedriva tillsynsverksamhet uppsökande men också förebyggande, för att på så sätt bidra till en
förbättrad efterlevnad av regler.

Related publications