Är bilberoende och tidsbrist ett hinder för ökat kollektivtrafikresande?

Berg, J., & Karresand, H. (2015). Är bilberoende och tidsbrist ett hinder för ökat kollektivtrafikresande? (Mistra Urban Futures Report 2015:7).

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
WISE – Well-being in Sustainable Cities
Author(s)
Jessica Berg Helena Karresand
Published year

 

Abstract

Arbetsmarknadsregionen Göteborg med idag totalt 19 kommuner, erbjuder sina invånare tillgång till en stor och varierad arbetsmarknad, ett brett utbud av boende, service och aktiviteter. För att tillgängligheten ska realiseras krävs att längre avstånd mellan hem, arbete och andra aktiviteter kan överbryggas i vardagen. Många är idag beroende av tillgång till snabba och geografiskt flexibla personbilstransporter för att logistikproblem och tidspress inte ska uppstå i vardagen. Bilberoendet måste minska och människors möjligheter att resa miljövänligt måste öka. Det finns ett behov av att testa nya planeringsmetoder som är lämpade för att bedöma förändringar i färdmedelsval av olika åtgärder och investeringar. I föreliggande studie har en kvalitativ aktivitetsbaserad ansats testats. Syftet är att testa i vilken utsträckning olika hushåll i arbetsmarknadsregionen Göteborg idag kan utföra sina vardagliga aktiviteter genom minskat bilresande och ökad användning av alternativa transportslag såsom kollektivtrafik, cykel och gång, samt att peka på lösningar som ur ett vardagslivsperspektiv fungerar.

Related publications