Lån till klimatanpassat byggande: En förstudie om problemet med långivare och låntagares värderingsskillnader

Overland, C., Sandoff, A. & Hansson, A. (2013). Lån till klimatanpassat byggande: En förstudie om problemet med långivare och låntagares värderingsskillnader. (Mistra Urban Futures Report 2013:1). Gothenburg: Mistra Urban Futures.

Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Author(s)
Conny Overland Anders Sandoff Anders Hansson
Published year

 

Abstract

I denna förstudie undersöks hur synen på investeringars belåningsutrymme skiljer sig åt mellan aktörer på fastighetsmarknaden och inom bankväsen. Särskilt fokuseras hur sådana skillnader i synsätt kan påverka förutsättningarna för att erhålla lånefinansiering vid investeringar i fastigheter med lägre energianvändning – investeringar som skulle bidra till att möta klimatutmaningen. Vi finner skäl att tro att banker faktiskt inte nämnvärt värderar de positiva ekonomiska konsekvenser som följer av minskad energiförbrukning när de gör sina kreditbedömningar; detta kan leda till underinvestering i fastigheter med hög miljöprestanda. Detta kan vara problematiskt för fastighetsföretag som upplever begränsade finansieringsmöjligheter att genomföra värdeskapande investeringar, för samhället om det medför underinvesteringar och större externa kostnader, och även för bankerna själva då de på marginalen allokerar kapital till sämre tillgångar.

Related publications