Hälsa och samhällsbyggnad i undervisningen på Chalmers arkitekturutbildningen

Berezecka-Figacz, M., Strid, M. & Kain, J-H. (2011). Hälsa och samhällsbyggnad i undervisningen på Chalmers arkitekturutbildningen. (Report). Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2011

Platform
Gothenburg
Publication type
Report/Paper/Working paper/Brief
Author(s)
Maria Berezecka-Figacz Marie Strid Jaan-Henrik Kain
Published year

 

Abstract

Den här rapporten är resultatet av den förstudie som genomfördes av Chalmers Arkitektur och Mistra Urban Futures under hösten 2010 på uppdrag av Folkhälsoinstitutet. Förstudien har haft som mål att undersöka möjligheterna att utveckla undervisningsinsatser som betonar kopplingen mellan (folk)hälsa och den byggda miljöns gestaltning och organisation. Rapporten beskriver de insatser som görs i Chalmers arkitekturundervisning idag samt kommer med förslag till hur utbildningen ska kunna hantera hur den byggda miljön kan bidra till invånarnas möjlighet att välja hälsa. Målet är att de förslagna satsningarna ska ge redskap att kunna föra resonemang i undervisningen kring ämnet arkitektur, stadsplanering och hälsa, ge verktyg för att tillämpa sådan kunskap i arkitektur- och planeringsarbete samt vara en vägledning såväl under studenternas projektarbeten som i deras framtida yrkesliv. Undersökningen har utförts genom litteratursökning, intervjuer med kursansvariga lärare, analys av kursprogram samt två workshops. Baserat på detta material och med inspiration från ett exempel på en befintlig utbildning i USA, föreslår vi insatser som kan tillföras arkitekturutbildningen för att på så sätt stärka folkhälsoperspektivet i organiserandet och byggandet av den hållbara staden. Många av de faktorer som påverkar hälsa är sammanhängande och kan med arkitektens arbetssätt förstås integrerat och i sin kontext, och dessutom i ett framtidsperspektiv. Detta gör att arkitekturutbildningen generellt har ett förhållningssätt där folkhälsoaspekter på ett fruktbart sätt kan föras in i utbildningen.

Related publications