Urban Qualities: Ett kunskapsområde

Forsemalm, J. & Demker, A. (eds.) (2013). Urban Qualities: Ett kunskapsområde. (Mistra Urban Report 2013:6). Gothenburg: Mistra Urban Futures.

Platform
Gothenburg
Publication type
Report/Paper/Working paper/Brief
Author(s)
Joakim Forsemalm Axel Demker
Published year

 

Abstract

Den här kunskapsöversikten är ett försök att utkristallisera relevant forskning såväl som praktisk kunskap för Mistra Urban Futures om urbana kvaliteter. Översikten är kopplad till ett arbete som genomförts under vår och höst 2011 med syfte att skapa underlag för den Strategiska plan som utgör grunden för Mistra Urban Futures planering och aktiviteter. Under våren 2011 arbetade sex grupper med varsitt kunskapsfält – urbana kvaliteter, urban förändring ("transitions"), urbana kulturer, urbana rättigheter, urban tillgänglighet och urban uthållighet. Tanken var att dessa skulle utgöra de sex bärande fokusområdena för centrets verksamhet. Sedermera kom dessa sex områden att slås ihop till tre - FAIR, GREEN och DENSE – vilka nu utgör de tre övergripande problem- och kunskapsområdena för Mistra Urban Futures.

Arbetet med de inledande kunskapsområdena var strukturerat på det sättet att två personer ledde varje grupp, en från akademin och en från den utförande praktiken. Under våren arbetade Joakim Forsemalm (Radar arkitektur & planering) och Gabriella Olshammar (Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet) med att ta fram en komprimerad text om urbana kvaliteter, en text som kom inkluderas i den Strategiska planen. Som en del av det arbetet gjordes en serie intervjuer med nyckelaktörer bl.a. i Göteborgs Stad, på Boverket, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen Västra Götaland. Samtidigt engagerades Axel Demker (Institutionen för Kulturvård) och Anna Reuter Metelius (White arkitekter) för att göra kunskapsöversikter över forskningsfält respektive praktikerfält. Det är dessa arbeten som ligger till huvudsaklig grund för denna publikation. Gabriella Olshammar och Joakim Forsemalm utarbetade genom sitt arbete ett antal tematiker inom kunskapsområdet, vilka avspeglas i denna text: Urban kvalitet – med utgångspunkt i vardagslivet; Landskap i gränsland och förtätning och Stadens periferier – gamla problem och nya möjligheter?

Den här kunskapsöversikten är i huvudsak en forskningsöversikt, men innehåller också tips på arbetssätt kopplade till arbete med urbana kvaliteter. Målsättningen med den här texten har varit att få med en stor bredd och mängd litteratur och forskning, för att kunna belysa olika sidor av forskningsfältet och för att ge en bild av vilka frågor som fokuseras inom det forskningsfält som berörs samt för att ge utrymme för nya uppslag inom Urban Qualities-ramen.

Related publications