La Boca i Buenos Aires, en av de städer som deltar i projektet

Agenda 2030 på lokal nivå
– så gör andra städer

Även om Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen i grunden är överenskommelser mellan världens nationer så sker en mycket stor del av det faktiska arbetet i städer, kommuner och regioner. Det gäller särskilt Mål 11 om Hållbara städer och samhällen.

Mistra Urban Futures ledde under 2014–2019 flera jämförande studier kring hur sju städer i olika delar av världen anpassar FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling till den lokala nivån. I arbetet har fem faktorer lyfts fram som särskilt viktiga för praktiker och forskare att förhålla sig till, när målen implementeras lokalt:

Ledning och politisk styrning
Relevanta aktörer
Avgränsning av det urbana området
Avvägningar mellan delmål
Mått på framgång

I sessionen får deltagarna förståelse för hur de globala målen anpassas lokalt i olika städer, och hur erfarenheterna från andra städer kan användas i det egna arbetet. De kommer också få en inblick i betydelsen av att samskapa kunskap kring implementeringen av Agenda 2030 på lokal nivå, tillsammans med forskare, praktiker, invånare och andra intressenter. Genom liknande arbetssätt kan deltagarnas eget arbete bli både mer relevant och mer effektivt.

Programmet är en del av Formas Mål11-vecka i samarbete med en rad myndigheter. För registrering och övrigt program, besök konferensens hemsida. Sessionen sänds på Zoom från Chalmers; länk för deltagande sänds till alla registrerade dagen före konferensen.

Talare
Sandra Valencia, Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV)
Sara Pettersson, Göteborgs stad
Barry Ness, Lunds universitet

19 okt kl. 13:00- 14:30

Foto: Shutterstock. Bilden är från La Boca i Buenos Aires, en av de städer som deltar i projektet.

Registrering och fullständigt program

Programmet anordnas av Mistra Urban Futures i samarbete med Mistra och Sida