Lediga tjänster

Följ oss på LinkedIn för att inte missa någon informationen om kommande möjligheter och våra lediga tjänster. 

 

Uppdragsutlysning kring temaområdet platsutveckling 

Mistra Urban Futures Göteborgsplattform, tillsammans med Lövgärdet LärLab, Göteborgs stad och Länsstyrelsen, söker efter en forskare att följa processen med att ta fram en hållbar modell för områdesutveckling i Lövgärdet. 

BAKGRUND
Sedan årsskiftet 2017 har projektet Lövgärdets Lärlab, som är ett VINNOVA-finansierat projekt, drivits i samverkan mellan Lövgärdesskolan, Räddningsmissionen, Erikshjälpen, Göteborgs Stad och GU Venture i syfte att lyfta skolor och elevers resultat genom att utveckla och testa vägar till en hållbar samverkan mellan idéburna, offentliga och privata samt akademiska parter. Parterna och människor som lever och verkar i Lövgärdet möts, med skolan som nav, för att tillsammans ”labba” fram olika lösningar på de problemområden som området och skolan upplever idag. Syftet är att öka tilliten och tryggheten i området, samtidigt som eleverna får tillgång till fler sammanhang. I denna del av projektet fokuserar man på att använda skolan som arena för innovation och hitta nya sätt för hur det kompensatoriska uppdraget designas. 

Detta arbete är en del av Göteborg Stads satsning ”Jämlikt Göteborg” där, stora investeringar görs för att minska skillnader i livsvillkor och öka sammanhållning och tillit i staden.
I Lövgärdet, och kopplat till innovationslabbet Lövgärdet Lärlab, håller man just nu på att bygga upp en sådan samverkan med skolan som arena. Detta arbete fokuserar på områdesutveckling och syftar till ökad delaktighet, trygghet och tillit. Ett 30-tal organisationer har engagerats i arbetet och ett nätverk med en mindre styrgrupp har formerats. Processen har haft en hög delaktighet, öppenhet och medskapande från boende i Lövgärdet. Parterna i innovationslabbet koordinerar och leder arbetet, med sikte på en långsiktig hållbarhet och lokal förankring. Behovet inom ramen för detta projekt är att tillsammans med aktörer inom projektet, nätverket och med forskare identifiera behoven, utmaningarna och forskningsfrågorna i syfte att skapa en långsiktig och hållbar samverkansmodell för områdesutveckling. 

Det VINNOVA-finansierade projektet är uppdelat i tre övergripande mål, som handlar om:

1) utveckla en samverkansmodell som är ekonomiskt och socialt hållbar mellan det idéburna, privata, offentliga och akademin, 2) utveckla nya innovativa arbetssätt i skolan för att få fler elever att lyckas med sin skolgång och 3) bidra till en ökning av delaktighet, tillit och trygghet i närområdet. 

Utifrån ovanstående handlar denna uppdragsutlysning om att följa uppfyllelsen av mål 1 och 3. De mål som handlar om att utveckla en hållbar samverkan mellan idéburna, privata, offentliga aktörer och akademin i syfte att öka delaktighet, tillit och trygghet i området och samtidigt skapa en modell som är ekonomiskt och socialt hållbar samt applicerbar i andra sammanhang och områden. 

UPPDRAGSBESKRIVNING 
I uppdraget ingår att följa processen med utvecklingen av en hållbar modell för områdesutveckling där den idéburna sektorn är den drivande aktören. Du som forskare kommer att ha en aktiv roll i projektet och arbeta i nära samarbete med projektledarna från Lövgärdet LärLab, områdesstyrgruppen samt nätverket som är etablerat i området. 
I uppdraget ingår att, i nära samverkan med områdesstyrgruppen och projektledarna från Lövgärdet utveckla en modell för områdesutveckling, där offentlig, privat och idéburen sektor samt akademi och medborgare samverkar, en Penta helixmodell för samverkan. Uppdraget ska utföras i form av aktionsforskning. 

Projektet kommer att ska fokusera på att besvara följande frågeställningar: 
o    Vilka lokala förutsättningar, möjligheter och hinder, finns för att arbeta med områdesutveckling? 
o    Vad kan vi lära av tidigare initiativ och processer i området, från närliggande områden såsom Gårdsten, men också genom en internationell utblick?  
o    Perspektiv såsom platsidentitet, kulturella, religiösa, sociala och ekonomiska möjligheter och hinder för att lyckas med samverkansmodellen är viktiga perspektiv att ha med i processen. 
I uppdraget ingår också att identifiera kunskapsbehov samt ta fram ett förslag för hur en mer fördjupad studie skulle kunna designas. Detta förslag ska kunna utgöra underlag för att eventuellt gå vidare och söka medel för en mer omfattande studie.. 

Uppdraget ska rapporteras i form av:
o    En rapport på svenska. 
o    En vetenskaplig artikel för internationell publicering. 
o    Ett förslag till design av fördjupad studie, utifrån resultat. 

OMFATTNING 
Uppdraget beräknas omfatta 12 månaders deltidsarbete (60 – 65 %).   
Förväntad start är 1 februari 2019.

FÖRUTSÄTTNING FÖR UPPDRAGET ÄR FÖLJANDE
Vi välkomnar alla sökande, men särskilt forskare med anställning hos någon av våra konsortieparter; Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola eller RISE. 

Mistra Urban Futures samlar aktörer från både forskning och praktik för att identifiera kunskapsbehov samt utveckla och tillämpa kunskap över olika discipliner och ämnesområden. Ett samskapande förhållningssätt är en förutsättning för uppdraget. 

Mistra Urban Futures finansierar lön inklusive sociala kostnader samt OH-kostnader upp till 35 procent. Eventuella överskjutande OH kostnader finansieras av hemorganisationen enligt särskilt avtal mellan Mistra Urban Futures och Mistra (Dnr C 2016–0508). 

ANSÖKAN 
Ansökan ska bestå av en kortare skiss (max två sidor) över hur arbetet med projektet kan läggas upp. Till ansökan bifogas CV inkl. publikationslista, uppgifter om institution/hemorganisation samt kontaktuppgifter. Ansökan tas emot via email: elma.durakovic@chalmers.se.
Sista ansökningsdatum: 2019-01-30 

KONTAKT 
Elma Durakovic, plattformssamordnare Mistra Urban Futures, elma.durakovic@chalmers.se 

 

Lediga tjänster hos konsortiepartners 

Se gärna lediga tjänster-sidorna hos våra konsortiepartners Göteborgs universitet och Chalmers.