Kunskapsutbyte 19 maj 2020 

Forskningsöversikt, State of the art 

Katarina Haugen och Håkan Cavenius presenterade en forskningsöversikt som inriktats på SROI-metodens (Social Return on Investment) bakgrund, innehåll och tillämpningsområden, samt metodens för- och nackdelar utifrån både internationella och svenska exempel och sammanhang. 
Särskilt fokus riktades mot hur metoden används inom områdena stadsplanering och byggd miljö. Forskningsöversikten gav också orientering kring tekniska och praktiska frågor kring tillämpning av SROI, exempelvis datatillgång och datakvalitet.

Katarina Haugen och Håkan Cavenius arbetar som forskare på RISE
katarina.haugen@ri.se    hakan.cavenius@ri.se

Situationsanpassad ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor. 

Under Kunskapsutbyte SIGURD den 19 maj 2020 presenterade Knut Fahlén en genomgång av styr- och verksamhetslogiken som råder i offentlig sektor och kopplar det till olika hinder för effektiv styrning. Områden som berördes var New Public Management, tillitsbaserad styrning, budgetens betydelse för offentlig sektor och alternativa synsätt, onödig efterfrågan samt dysfunktionella beteenden som uppstår i fiktiva marknader. 

Situationsanpassning innebär att många delar kan tas bort och att grundläggande processer utvecklas för beslut om resursallokering, uppföljning- och prognos samt målstyrning. Allt för att möta omvärldens variation och motivera medarbetare till bättre prestationer.
Knut Fahlén deltar som arbetspaketledare i projektet SIGURD och arbetar på Ekan Management AB
knut.fahlen@ekan.com