Mer om KAIROS

 

 

 

Hans Abrahamsson, projektledare och forskare på Göteborgs universitet, förklarar i filmen nedan (22 min) projektets bakgrund och vår tids samhällsomdaning och de utmaningar vi har sett under senare år.

 

 

Städers roll i en förändrad värld

De komplexa samhällsproblem som följer med den pågående samhällsomdaningen konkretiseras och får effekter på lokal nivå. Städer och deras gränsöverskridande nätverkssamarbete spelar en allt större roll för att möta de krav som den hållbara utvecklingen kräver. Den snabba urbaniseringstakten med fördjupade inkomst- och hälsoklyftor som följd, medför samtidigt att många medelstora städer riskerar att utvecklas till arenor för sociala konflikter. Göteborg är inget undantag.

Rättvisa och social hållbarhet

Människors syn på och behov av säkerhet, utveckling och rättvisa har stor betydelse för hur ett samhälle utvecklas. Innebörden i dessa begrepp är beroende av den lokala kontexten, och i samband med den samhällsomdaning vi befinner oss i förändras innebörden i begreppen.

Social hållbarhet utgör ett slags politisk jämviktspunkt, en ”balanspunkt”, mellan de tre värdegrunderna. Jämviktspunktens placering blir avgörande för den sociala hållbarhetens styrka. Det gör att frågan om målkonflikter och hur dessa hanteras blir helt central.

Delaktighet och medskapande

Vi kommer inte att kunna undvika målkonflikter men vi måste vara medvetna om dem och hitta sätt att hantera dem. För att kunna göra det krävs invånarnas delaktighet och medskapande.

Hans Abrahamsson talar mer om medskapande och dialog i filmen nedan (9 min) som är gjord för Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD (se även ICLDs sida med filmen)

 

 

 

Projektets teoretiska ramverk

Det teoretiska ramverket redogör för projektets teoretiska och konceptuella utgångspunkter. Här definieras begreppen rättvisa och social hållbarhet liksom projektets syfte och frågeställningar.

Delprojekt

1. Förutsättningarna för det civila samhällets politiska delaktighet

Det första delprojektet handlar om att kartlägga och analysera hur det civila samhället ser ut och vilken betydelse dess organisationer och sociala rörelser kan spela för att öka den politiska delaktigheten hos de som bor, vistas och arbetar i staden.

 

 

 

Film Ungas medskapande - lärande av ungas erfarenheter

 

2. Ungas medskapande och hur detta kan tillvaratas och stärkas

Det andra delprojektet handlar om ungas medskapande, hur detta kan förstärkas och hur ungas förutsättningar för att påverka såväl sitt vardagsliv som samhällsutvecklingen i stort kan stärkas.

3. Dialogens roll och utformning

Det tredje delprojektet studerar dialogens betydelse för att utvidga demokratin och förstärka den samhälleliga förmågan att identifiera och förhålla sig till globala utmaningar och komplexa samhällsproblem.

En film om behovet av en ny samhällsstyrning och en mer medskapande ledning inom offentlig förvaltning: