Published:

The Gothenburg region contributes to researchers and practioners collaborating
 

Annual Report from the Gothenburg Region 2018

Summary in English: The report Collaboration on Sustainable Urban Development in Mistra Urban Futures has been published annually since 2011 to provide a picture of the Gothenburg Region’s work on sustainable urban development within Mistra Urban Futures. The report is based on the collaboration and knowledge-building that takes place in GR’s network for Mistra Urban Futures—where all 13 member municipalities participate to a greater or lesser extent. The report also outlines which projects and activities the Gothenburg Region has been involved in throughout the year.
he Gothenburg regionen contributes i mötet between researchers and practioners
Annual Report The Gothenburg Region 2018

Following in Swedish: 

I 2018 års rapport kan du läsa om höjdpunkter från Göteborgsregionens nätverk för Mistra Urban Futures, om hur projektet det urbana stationssamhället växer fram, om de Globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) som exempel. Nedan får du ta del av Helena Söderbäcks ledare, som inleder rapporten.

- Att GR deltar i ett forsknings- och kunskapscentrum som bidrar till en hållbar stadsutveckling är av stort värde för våra kommuner, säger förbundsdirektör Helena Söderbäck, förbundsdirektör Göteborgsregionen.

"En viktig uppgift för Göteborgsregionen (GR) är att på initiativ av och tillsammans med medlemskommunerna samt olika samarbetspartners bygga kunskap för framtiden. Hos Göteborgsregionen möts forskning och praktik. Utveckling av kompetens, kunskap och verksamhet går hand i hand. Därför är kommunerna i Göteborgsregionen sedan tio år tillbaka tillsammans med flera parter engagerade i Mistra Urban Futures – ett internationellt forskningscentrum som syftar till att främja hållbar stadsutveckling i samverkan mellan akademi och praktik. Genom det medskapande arbetssätt som tillämpas när forskare och praktiker från olika discipliner arbetar tillsammans i olika projekt för att utveckla nya och avgörande insikter ska centrumet bidra till att göra verklig skillnad för miljön och människors liv i storstadsregionen.

Helena Söderbäck, GR
Helena Söderbäck, GR

Sedan förra året är vi mer än en miljon invånare i Göteborgsregionen. Vi har växt med omkring 150 000 invånare sedan år 2000, vilket motsvarar ett helt Linköping -Sveriges femte största stad. År 2018 har fortsatt att präglas av stark tillväxt, något som medför både möjligheter och utmaningar för vår storstadsregion. Hållbar stadsutveckling, i alla tre hållbarhetsdimensionerna, är ett komplext område, med många aktörer och många olika typer av frågor som dessutom är kopplade till en rad målkonflikter. Behovet av nya och innovativa sätt att närma sig framtida vägval är uppenbart. Utmaningarna måste mötas utifrån en samlad erfarenhet hos såväl det offentliga som akademin, näringslivet och civilsamhället. 

En utgångspunkt för GR:s arbete är Göteborgsregionens mål- och strategi-dokumentet Hållbar tillväxt, med en utveckling av det sociala perspektivet. Denna utgångpunkt stämmer väl överens med vad som formulerats inom Mistra Urban Futures där en av de viktigaste utmaningarna är: Hur kan vi åstadkomma hållbar stadsutveckling så att vi håller oss inom vad vår planet tål? Tillgängliga, gröna och rättvisa städer är centrala begrepp som vägleder centrumet i arbetet  med att lyfta fram vad som utmärker hållbar stadsutveckling.

Rapporten som du håller i din hand (se länk nedan) ges sedan 2011 ut årligen för att återspegla hur Göteborgsregionens arbete med hållbar stadsutveckling i Mistra Urban Futures ser ut. Rapporten bygger på den samverkan och kunskapsuppbyggnad som sker i GR:s nätverk för Mistra Urban Futures – där alla 13 medlemskommuner deltar i större eller mindre omfattning. Tanken är även att ge en bild av vilka projekt Göteborgsregionen medverkar i. Arbetet som pågår i GR-kommunerna inom ramen för Mistra Urban Futures är angeläget och jag är glad att återigen får överlämna vår årliga rapport till er läsare".                                                                        

                                                                                                       Helena Söderbäck, förbundsdirektör Göteborgsregionen (GR)
                                                                                                                                                                                           Januari 2019

 

Göteborgsregionens rapport i sin helhet

The Gothenburg report in English

Det urbana stationssamhället.

Socialt hållbar transportplanering

Mistra Urban Futurs arbete med att förverkliga de globala målen

och intervju med Sandra Valencia om SDG-arbetet.

 

 

Files

  • Göteborgsregionens årsrapport 2018
  • The Gothenburg Region Report 2018 eng