Klimatomställning Göteborg: Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar

Bolin, L., Larsson, J., Sinclair, R., Hellström, P., Palmestål, K., Svensson, I. & Mattson, B. (2013). Klimatomställning Göteborg: Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar. (Mistra Urban Futures Report 2013:5). Gothenburg: Mistra Urban Futures.

Platform
Gothenburg
Publication type
Report/Paper/Working paper/Brief
Projects
WISE Well-being in Sustainable cities
Author(s)
Lisa Bolin Jörgen Larsson Robin Sinclair Pernilla Hellström Kristofer Palmestål Inger-Lisa Svensson Berit Mattsson
Published year

 

Abstract

Tillsammans med övriga delar av världen står vi i Göteborgsregionen inför en av vår tids största utmaningar – att hejda klimatförändringarna. EU, Sverige och Göteborg har antagit det så kallade 2-gradersmålet vilket innebär att den globala medeltemperaturen vid jordens yta inte ska stiga mer än två grader över den förindustriella nivån. Syftet med den här rapporten är att öka kunskapen om möjliga åtgärder för att göteborgarnas utsläpp ska komma ner till en klimatmässigt hållbar nivå. I rapporten använder vi ett konsumtionsperspektiv vilket innebär att klimatbelastningen beräknas utifrån göteborgarnas konsumtionsmönster, oavsett var i världen som utsläppen äger rum. Det innebär att klimatpåverkan från till exempel tillverkningen av det vi importerar och från alla våra flygresor är inkluderade, vilket inte är fall et i den officiella klimatstatistiken som bygger på utsläpp som sker inom Sverige. I Göteborg liksom resten av västvärlden behöver de klimatpåverkande utsläppen minska till motsvarande under två ton koldioxid per person och år för att hamna på en nivå som är långsiktigt hållbar, idag är utsläppen flera gånger högre. För att uppnå kraftfulla utsläppsminskningar måste nationella, regionala och lokala strategier och mål följas av tillräckliga åtgärder. Oavsett om det handlar om organisationer eller privatpersoner så börjar resan med en insikt i vad som behöver göras. Först när vi har kunskap och förståelse så har vi möjlighet att agera på ett sätt som leder oss rätt.

Rapporten belyser följande frågeställningar:

● Hur skiljer sig klimatbelastningen mellan olika ”typhushåll”i Göteborg och Västra Götaland?

● Hur kommer klimatbelastningen, ur ett konsumtionsperspektiv, att se ut 2030 och 2050 baserat på olika klimatpolitiska inriktningar?

● Hur kan olika klimatmässigt motiverade förändringar tänkas påverka livskvaliteten?

● Vilken förändring av den politiska inriktningen krävs för att vi ska kunna leva gott i ett klimatmässigt hållbart Göteborg?

Related publications