Published:

Ny metod lyfter fram grönskans betydelse för staden

Trots grönskans betydelse för hälsa och miljö har förtätningen av svenska städer under de senaste decennierna lett till att grönskan minskat i våra städer. En grupp forskare har därför, tillsammans med tjänstemän och praktiker, tagit fram en ny metod för hur ekosystemtjänster från stadens grönområden kan bedömas och värderas.

Resultaten från forskningsprojektet i sin helhet stödjer tidigare studier som visat att den urbana grönskan är mycket viktig och utgör en bas för stadens ekosystemtjänster.

– Vi har identifierat och gjort en samlad bedömning av ekosystemtjänster av urban grönska i syfte att främja hållbar stadsutveckling, säger Sofia Thorsson, professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Grönska i städer - ny handbok

Forskargruppen har tittat på biologisk mångfald, klimatreglering, förbättrad luftkvalitet, dagvattenhantering, bullerdämpning, rekreation och välbefinnande.

En viktig slutsats från forskningsprojektet är att stadens informella grönska har stor betydelse, inte minst för rekreation. Den upplevda naturligheten är viktig för det upplevda estetiska värdet, för rekreation och det upplevda allmänna välbefinnandet.

Metoden ett stöd för kartläggning

Metoden är ett stöd för kartläggning och bedömning av hur mycket grönska det finns i ett stadsområde och hur grönskan bidrar till olika ekosystemtjänster, som till exempel förbättrad luftkvalitet.

Till skillnad från tidigare metoder, ingår kulturella ekosystemtjänster som estetiskt värde, rekreation och välbefinnande, i den nya metoden. Metoden visar även hur olika komponenter som exempelvis träd, buskar och fåglar inom ett grönområde är kopplade till olika ekosystemtjänster.

Baserat på forskningsresultaten har metoden utvecklats för att bedöma hur mycket nytta grönska, som till exempel parker, träd och buskar i ett område, kan bidra med.

– Vår förhoppning är att metoden ska komma till nytta för att synliggöra grönskans värde i stadsmiljön, säger Jenny Klingberg, forskare vid Göteborgs Botaniska trädgård.

Forskningsprojektet Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska genomfördes i Göteborg 2013-2016 inom ramen för Mistra Urban Futures och nu släpps en handbok med metoden.

Boken finns gratis tillgänglig här

Läs även om regeringens satsning på stadsutveckling och grönska i städer

Författarna till handboken:

Yvonne Andersson-Sköld, professor vid Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI), 031-7502622

Jenny Klingberg, PhD, Göteborgs botaniska trädgård, 0703-529772

Bengt Gunnarsson, professor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, 031-7863867

Sofia Thorsson, professor vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, 031-7864733

Kontakt Mistra Urban Futures

Jenny Sjödin, Kommunikationsansvarig, jenny.sjodin@chalmers.se, 031-772 49 76

 

Foto: Jenny Klingberg

Files

  • Handbok: Metod för bedömning och värdering av ekosystemtjänster i staden (VEKST)