Published:

Kairos Mistra Urban Futures Photo: Tom Sodoge

Demokrati, dialog och medskapande

Projekt KAIROS - Mistra Urban Futures stora projekt om de sociala dimensionerna för att nå hållbar utveckling - har gett ut tre nya rapporter och medverkar i en film från Demokrativerkstaden.

En uppsats om Medskapardemokrati - Interaktiva styrningsprocesser och medskapande dialogarbetssätt. Uppsatsen, som är en masteruppsats skriven av Inga-Lisa Adler, har publicerats i Förvaltningsskolans skriftserie (rapport nr 134) samt uppmärksammats av 2014 års Demokratiutredning som en av fem masteruppsatser att som kunskapsunderlag ingå i utredningens bilagor. För KAIROS bidrar uppsatsen till projektets teoretiska utveckling bland annat genom att visa hur idéer (diskurser) fångas upp, paketeras, reser omkring, paketeras upp och vad som händer under resan. Slutsatserna från de fallstudier som utgör empirin i uppsatsen visar hur svårt det i praktiken är med medskapande när gällande budgetramar och politiska realiteter i förväg bestämt ramarna. Samtidigt synliggör uppsatsen att medskapande är möjligt och bär på en transformativ kraft.

Ett kunskapsunderlag om sambandet mellan befolkningens hälsotillstånd och utvecklingen i Västra Götaland: Från ett renodlat marknadsorienterat tillväxttänk till en mer hälsosam samhällsutveckling. I kunskapsunderlaget sammanställs delar av vad vi vet om sambanden mellan befolkningens hälstillstånd och utvecklingen i regionen samt vad som driver på den ojämna utvecklingen i hälsa. Syftet med underlaget är att öka insikten om varför en orättvis ojämlikhet i hälsa är oförenlig med en hållbar utveckling.

En forskningsbaserad essä om Dialogen möjligheter och hinder. Utgångspunkten i projekt KAIROS är att rättvisa och socialt hållbara städer endast kan uppnås om de som bor, vistas och verkar i städerna känner social tillit och samhörighet. Med det som bakgrund diskuterar den här essän vad litteraturen har att säga om förutsättningarna för dialog mellan beslutsfattare och medborgare för att stärka och fördjupa demokratin.

Alla publikationer finns tillgängliga för nedladdning på Mistra Urban Futures hemsida.

En film om behovet av en ny samhällsstyrning och en mer medskapande ledning inom offentlig förvaltning

KAIROS har under projekttidens gång identifierat några övergripande hinder för en socialt hållbar utveckling. En av dessa är den nuvarande styrningen av, och ledningen inom offentlig sektor. KAIROS menar att en synvända behöver göras. Denna presenterades på tre nationella dialogseminarier om urban utveckling hösten 2015. Här finns film om behovet av en ny samhällsstyrning och en mer medskapande ledning inom offentlig förvaltning (13 min)

Foto: Tom Sodoge