Det Urbana Stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande

Järnvägen och järnvägsstationer har historiskt haft en stor betydelse för kommunikationer och välstånd, inte bara i Sverige, utan även globalt. Stationssamhällenas framtida roll är avgörande för städernas och regionernas utveckling. En utveckling av dessa samhällen kan möjliggöra en transportsnål samhällsplanering, hållbar ekonomisk utveckling och en attraktiv region.  Att förtäta i stationsnära lägen är en gemensam utmaning för många aktörer och intressenter.

Därför håller Mistra Urban Futures tillsammans med flera parter på att utveckla ett projekt om urbana stationssamhällen. Projektet vill öka kunskapen om det komplexa i stationsnära planering och skapa förutsättningar för utveckling av stationssamhällen.

Projektet fokuserar på att vitalisera och stötta ordinarie planeringsprocesser i kommuner för att vi ska kunna bygga en transporteffektiv region med attraktiva och täta stationssamhällen. Projektet kan:

 • Vara ett stöd i kommunens process, men processen måste kommunen driva själva
 • Hjälpa till att smörja och stötta med argument, bilder, andra förslag
 • Vara en katalysator- sprida kunskap från både praktiker och forskare för utveckling
 • Vara en mötesplats för dialog

Projektdeltagare

I dagsläget medverkar följande i projektutvecklingen: Göteborgsregionens kommunalförbund, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och elva kommuner. Kommunerna som deltar bidrar med vardera ett pilotfall i form av ett stationssamhälle. De deltagande kommunerna är:

 • Ale (Nödinge)
 • Alingsås
 • Borås
 • Göteborg (Brunnsbo)
 • Härryda (Landvetter södra)
 • Kungälv (Ytterby)
 • Lerum
 • Partille
 • Stenungsund
 • Trollhättan (Upphärad)
 • Varberg

Genom workshops har projektdeltagarna identifierat följande fokusområden som utmaningar för att att utveckla urbana stationssamhällen.

 • Buller vibrationer och risker
 • Dialog och samverkan
 • Flexibla hållbara transporter
 • Struktur av ett hållbart samhälle och design
 • Livsstilsvärden, identitet och platsmarknadsföring
 • Markanvändning och markvärden
 • Stationens roll för ett omland

Aktiviteter och delprojekt initieras utifrån dessa fokusområden. Nedan beskrivs delprojekt som startats.

Delprojekt

Hållbara och attraktiva stationssamhällen

Projektet drivs av idén att konkurrera med den egna bilen som den enkla lösningen. En effektiv parkering och smarta mobilitetstjänster kopplade till bonussystem gör tät bebyggelse, minskat bilinnehav och nya resvanor både möjligt och efterfrågat. Projektet kommer att bidra till stationssamhällenas tillväxt genom att utveckla och demonstrera produkter och tjänster kopplade till en effektiv markanvändning och hållbar lokal
mobilitet. Invånarnas delaktighet och medskapande i kombination med affärsmodellsmetodik kommer att vara centrala delar av projektet.

Projektet jobbar med:

 • Innovationer för en mer effektiv användning av värdefull stationsnära mark
 • Innovationer som skapar möjligheter och incitament att välja ett hållbart resande till och från stationen
 • Innovationer som stöttar tjänstesamhället, det lokala näringslivet och social sammanhållning

Projektkonsortiet består av Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandregionen, Västtrafik, Ale kommun, Lerums kommun, ICA, Ale Bygg, Svensk Fastighetsförmedling, Derome, Wallenstam, Skanska, HSB, Förbo, Jutabo, Handelsbanken, Bzzt, CleverApps, Chalmers Tekniska Högskola, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Viktoria Swedish ICT samt IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet är initierat inom ramen för Mistra Urban Futures och koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund.

För mer information, kontakta Åsa Hult, IVL.

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället

Finansieras av: 2014 finansierades projektet av Trafikverket och Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP)
Projektdeltagare: På uppstartsmöten har representanter från ett flertal kommuner, Länsstyrelsen, Boverket, White Arkitekter, SP, Trafikverket deltagit. Fler parter involveras efter hand.
Trafikverket och SP har startat delprojektet ”Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället” där White Arkitekter utgör en del av projektledningen. Projektet fokuserar på hur man kan motverka problem med risker och buller/vibrationer. I dagsläget utgör dessa hinder för förtätning med bostäder och verksamheter i stationsnära lägen. Dels på grund av otydlig ansvarsfördelning och motstridiga riktlinjer men även på grund av brister i dagens lösningar när det gäller krav på funktionalitet och estetik i urbana lägen. En första förstudie från projektet går att finna under "files" nedan. Ett seminarium på temat planeras till den 15 oktober 2015.

Projektets mål:

 • Inventera och visa på goda exempel med befintliga lösningar.
 • Utveckla innovativa multifunktionella lösningar som kan bli attraktiva.
 • Demonstrera nya lösningar i några kommuner.

För mer information, kontakta Krister Larsson, krister.larsson@sp.se

Från kunskapskryp till transdiciplinära kunskapsagenter

Finansieras av: Mistra Urban Futures, Region Halland, Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne
Projektdeltagare: Region Halland, Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Radar Arkitekter, Högskolan i Halmstad, Malmö högskola, Laholm, Båstad, Trollhättan och Stenungsunds kommuner.
I en förstudie vill projektet få bättre förståelse för hur relationen mellan olika aktörer påverkar möjligheterna för kommuner att utveckla stationssamhällen. Projektet har samlat empirisk kunskap om strukturer och relationer mellan aktörer som arbetar med att utveckla stationssamhällen genom fokusgrupper i kommunerna Laholm, Båstad, Stenungsund och Trollhättan. Fokusgrupperna har bestått av tjänstepersoner, politiker och eventuella aktörer som kommunen samarbetar med i arbetet med stationsutvecklingen. Du hittar rapporten under rubriken "Publikationer" nedan .

För mer information, kontakta Joakim Forsemalm, joakim@radar-arkplan.se

Stationens roll för utveckling av mindre orter och dess omland

Finansieras av: Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland, kommuner
Projektdeltagare: Göteborgs Universitet Kulturgeografiska institutionen, Västra Götalandsregionen, kommuner
Genom en kunskapssammanställning, en kartläggning och en analys fokuserar projektet på stationens roll för mindre orter. Vad krävs för att en station ska få en positiv effekt på utvecklingen? Hur stort upptagningsområde har en station? Vilka effekter förutom resande har en station på landsbygden? Detta är några av frågorna som som projektet ställer sig. Projektet är tänkt som ett kunskapsunderlag för exempelvis regionala framtidsbilder och avvägningar mellan olika prioriteringar inom kollektivtrafiken. Inom projektet har en serie om tre rapporter tagits fram: en kunskapsöversikt, skriven av Elin Slätmo, Kulturgeografi, Göteborgs universitet; en om tågstationers möjligheter att bidra till utveckling av mindre orter, skriven av Rambøll; och en avslutande rapport byggd på intervjuer med boende på tre mindre orter med stationer. Se under rubriken "Files" nedan - rapporterna kan laddas ner. 

För mer information, kontakta Björn Johansson, Region Halland, Bjorn.K.Johansson@regionhalland.se  

Historik

Idén till projektet Det Urbana Stationssamhället föddes i december 2012 i samband med en workshop med fokus på Hållbar förtätning. Under 2013 skrevs sedan en kunskapsöversikt Det urbana stationssamhället – forsknings och praktikeröversikt. Inom ramen för projektet "Det urbana stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande" som är under utveckling har förutom ovanstående delprojekt nedanstående aktiviteter genomförts.

 

Genomförda aktiviteter och seminarier

Artikel i PLAN

Processverktyg i samskapande processer. Ulf Ranhagen arkitekt SAR/MSA, tekn dr och senior professor, verksam vid Sweco, KTH och Mistra Urban Futures om det urbana stationssamhället. PLAN, 8 Mars 2017. 

Seminarium

Den 2 december 2016 arrangerade processledningen seminarium om Utmaningar och prioriteringar i kunskapsprocessen "Det urbana stationssamhället" - inför programperioden 2017-2019. Från projektets olika parter medverkade 23 personer.

Temadag

Smart vardag - vardagslogistik och lokalisering av rörelseintensiva verksamheter i "Det urbana stationssamhället" genomfördes på initiativ av Kungälvs kommun som också var värd för eftermiddagen den 8 juni 2016. Dagens fokus var hur vi genom samhällsplaneringen kan underlätta för invånare att välja ett hållbart resande och samtidigt förbättra trafiksäkerheten vid rörelseintensiva verksamheter. Metoderna för att belysa ämnet var både föredrag och en workshop med diskussioner om framtidsbilder där case och backcasting användes.

Workshopdagar

Säkerhet och god ljudmiljö behandlades under två dagar 1 och 17 mars 2016 med multikriterieanalys i ett nytt metodstöd för samverksansprocessen som KTH, SKL och Trafikverket tagit fram. Forskare och flera myndigheter presenterade kunskap och uppdrag som ram för ämnesområdet och kommunerna Ale och Lerum deltog med praktikfall i planeringsläge i syfte att utveckla en gemensam syn på strukturerad samverkan kring problemen.

Urban Research: Low Carbon stations for Low Carbon Cities

Anne Leemans från Yellow Design Foundation, YDF, presenterade på ett Urban Research den 8 december 2015 resultaten från Low Carbon stations for Low Carbon Cities om hur utformningen av stationer och stationsområden kan ge minskade koldioxidutsläpp, samtidigt som stationens funktioner för resenärerna förbättras. YDF har studerat stationer i flera världsdelar och även i Sverige för att få fram generell kunskap. Trafikverket har finansierat studien som finns publicerad i två rapporter under publikationer. En rapport med rekommendationer om utformning av stationer och stationsmiljöer finns för nedladdning från Trafikverket.

Urban Lunch-time: Stationens roll för mindre orter och deras omland

Linda Billberg från Västra Götalandsregionen presenterade slutrapporten från ett av delprojekten på en Urban Lunch-time den 11 november 2015. 

 

Hela presentationen med Linda Billberg, Västra Götalandsregionen, 52 minuter.

 

Intervju med Linda Billberg, projektledare, Västra Götalandsregionen, 2:43 min.

 

Urban Lunch-time: Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället

Erik Linn, White Arkitekter och Chalmers, presenterade 15 oktober 2015 resultaten från studien Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället som genomförts av SP och White. Studien vars resultat visar hur vi kan skapa förutsättningar för säkrare, attraktivare stationssamhällen med bättre ljudmiljö, finns även sammanfattade i en rapport med samma rubrik som föredraget under filer. 

Workshopdag

Den 12 maj 2015 deltog ca 35 personer från kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, universitet och experter i en workshopdag. Temat var två frågor som berör de flesta, pendelparkering och  god ljudmiljö (för respektive eftermiddag). Under workshopen arbetade deltagarna aktivt med reella case genom living labinspirerad metod under ledning av professor Ulf Ranhagen. Ulf Ranhagen har skrivit reflexioner från workshopdagen som du når via files nedan.

Inspirations och informationsmöte

Den 12 december 2014 bjöds projektdeltagare in till ett möte där de bland annat fick ta del av inspiration om hur Varbergs kommun arbetat med medborgardialog och komplexa samverksanprojekt. Deltagarna fick även lyssna till Susanne Ingo från Trafikverket som beskrev framtidsscenarier, behov och lösningar för resor och transporter i storstädernas stationssamhällen och arbetet med projektet "Den attraktiva regionen".

Seminarium: Det urbana stationssamhället - hur planerar vi för morgondagens resande?

Den 15 maj 2014 träffades tjänstemän från kommun, statliga och regionala organisationer, konsulter och politiker för att delta på seminariet "Det urbana stationssamhället - hur planerar vi för morgondagens resande." Seminariet arrangerades i samarbete med K2 som är ett nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik. Läs mer och ta del av presentationsmaterialet här

Kunskapsseminarium

Den 6 mars 2013 arrangerades ett kunskapsseminarium för att diskutera urbana stationssamhällen tillsammans med kommuner, region, myndigheter, akademi och näringsliv. På Kunskapsseminariet konstaterades att stationssamhällenas framtida roll är avgörande för städernas och regionernas utveckling. Läs mer

Seminarium om god ljudmiljö – från källa till mottagare

Den 21 januari 2014 arrangerades ett seminarium som syftade till att fokusera på dessa frågor kring god ljudmiljö utan för mycket störningar av buller och vibrationer. Under dagen presenterade forskare och experter olika aspekter på ämnet exempelvis akustisk design, hälsoeffekter och kostnader av buller. Seminariet anordnades genom ett samarbete mellan Trafikverket, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

På Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) webbplats hittar du filmsekvenser från seminariedagen.

Gå till http://www.splogin.se
och logga in med följande uppgifter:
Användarnamn: sp\Bullerseminarium
Lösenord: SP2014-01-21

Urban research

Den 6 december 2013 arrangerades ett seminarium, Urban Research, med tema urbana stationssamhällen. Inbjuden föreläsare var Anne Leemans från Yellow Design Foundation. På seminariet gavs även en lägesrapport för projektet. Läs mer

Kick-off

Den 13 september 2013 arrangerades en kick-off med bland annat representanter från nio kommuner som vardera valt ut ett stationssamhälle i sin kommun som kommer utgöra fall i projektet. Dessa stationssamhällen håller på att utvecklas eller planerar att utvecklas. Under hösten 2013 genomfördes möten och en bildworkshop med de deltagande kommunerna.

Är du intresserad av att vara med?

Är du och din organisation intresserad av att delta i projektet och dess utveckling. Ta kontakt med projektledarna.

Läs mer

Läs mer om projektet på Göteborgsregionens kommunalförbunds hemsida

 

Illustration: Emelie Göransson

Publikationer

 • Urban Station Communities Mistra Urban Futures
  Co-creation in urban station communities DRAFT VERSION
  Ranhagen, U., Dahlstrand, A. & Ramstedt, A. Co-Creation in Urban Station Communities. Mistra Urban Futures report.
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Urban Station Communities Mistra Urban Futures
  Samskapande i det urbana stationssamhället
  Ranhagen, U., Ramstedt, A., Dahlstrand, A. Samskapande i det urbana stationssamhället. Mistra Urban Futures rapport 2017:1
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Forsemalm-Att utveckla regionen
  Att utveckla regionen genom kommunen
  Forsemalm, J., Johansson, M. & Svetoft, I. Att lära sig utveckla regionen genom kommunen: urbana stationssamhällen som verktyg för ett hållbart transportsystem. Mistra Urban Futures Report 2015:18
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Low Carbon Stations
  Low carbon stations for low carbon cities
  Leemans, A., Cruz, J., Frommer, G., Ivkovic, M, "Low carbon stations for low carbon cities", Mistra Urban Futures and ydesignfoundation, 2015.
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Low Carbon Stations for Low Carbon Cities Quick-Scan Desk Research on Trends, Challenges and Opportunities in Adapting Urban Interchanges for Low Carbon Future
  Leemans, A. & Ivkovic, M. Brussels: Yellow design Foundation, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Det urbana stationssamhället
  Dahlstrand, A., Forsemalm, J., Palmås, K. Det urbana stationssamhället - forsknings- och praktikeröversikt. Mistra Urban Futures Report 2013:3.
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Wellbeing
  Station Community Transitions: A Matter of Push or Pull?
  Forsemalm, J., Palmås, K. & Hadasch, I. Mistra Urban Futures Paper 2013:1. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief

Filer

 • Stationens roll för små orter och dess omland

  Rapporten är del 3 av 3 med fördjupad kunskap om stationens roll genom intervjuer med boende på tre orter, Kode, Lödöse och Floby. Författare: Terje Selnes, Kulturgeografi, Göteborgs universitet.

 • Stationers roll för utveckling av mindre orter

  Rapporten som är del 2 av 3 belyser hur en tågstation kan bidra till regional och lokal utveckling i mindre orter på landsbygden med 500-5000 invånare. Rapporten har skrivits av Ramböll.

 • Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland - kunskapssammanställning och forskningsbehov

  Del 1 av 3 har skrivits av Elin Slätmo, Kulturgeografi, Göteborgs universitet.

   

 • Årsrapport 2014, Det Urbana Stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande

  En sammanfattning av projektet 2014.

 • 2014 Annual report Urban station communities

  2014 Annual report Urban station communities

 • 2013 Årsrapport Det urbana stationssamhället

  2013 Årsrapport Det urbana stationssamhället

 • 2013 Progress report Urban station communities

  2013 Progress report Urban station communities

 • Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället

  Sammanfattning
  Denna förstudie är en kartläggning av regelverk, roller och innovation kopplat till frågor om buller, vibrationer och säkerhet i stationssamhället. Förstudien pekar på ett behov av ökat helhetstänkande – dessa frågor behandlas idag vanligen mest ingående i exploateringsärenden, men berör hela samhället. De kommunala möjligheterna är många gånger begränsade, och incitamenten för att hitta lösningar behöver öka. Det finns stora möjligheter till utveckling av
  • tekniska innovationer, där fokus borde fokuseras på att åtgärda buller vid eller nära källan
  • processerna, med ökade möjligheter att tillgodoräkna sig åtgärder
  • modeller för både beräkning och finansiering
  Arbetet har utförts av:
  Krister Larsson, SP krister.larsson@sp.se
  Erik Linn, White erik.linn@white.se
  Gunnar Stomrud, White gunnar.stomrud@white.se

 • How can future methodologies be applied in the planning process?

  How can future methodologies be applied in the planning process?
  - Case study of the bus park and railway station in Kisumu, Kenya and Centralen Gothenburg, Sweden
  VARVARA NIKULINA
  Department of Energy and Environment
  Division of Environmental Systems Analysis
  CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
  Göteborg, Sweden, 2015

   

 • EN KNUFF I RÄTT RIKTNING

  EN KNUFF I RÄTT RIKTNING
  – om beteendepåverkan och nudging för mer hållbara personresor
  A NUDGE IN THE RIGHT DIRECTION
  - About influencing behaviour and nudging for more sustainable personal traveling

  Sara Linder SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
  Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
  Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

  30hp

  Alnarp juni 2015

   

 • Refereat och reflexioner utifrån workshopdag 12 maj 2015

  Den 12 maj 2015 arrangerades en workshopdag inom ramen för projektet Det urbana stationssamhället. Dagen fokuserade på två olika teman; pendelparkering och god ljudmiljö. Valet av teman som har sin grund i utmaningar som medverkande kommuner och organisationer identifierat kopplat till utveckling av stationssamhällen.

  Workshopparna samlade deltagare från sju olika kommuner, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Trafikverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt forskare och experter. Övningarna fokuserade på fyra kommunala case i form av stationssamhällen i Ale (Nödinge & Älvängen), Härryda (Mölnlycke centrum), Kungälv (Ytterby) samt Lerum (Aspen strand). Respektive workshop inleddes med presentationer av casen samt inspirationsföreläsningar från experter på respektive tema. Professor Ulf Ranhagen har i detta dokument sammanfattat sina reflexioner från dagen.

 • Uppföljaning av två workshopar i det urbana stationssamhället

  Utvärdering och uppföljning av två workshopar. Skriven av mastersstudent David Eriksson från Blekinge Tekniska Högskola inom en kurs i Projektarbete i strategisk fysisk planering.

 • Klimatsmarta och attraktiva transportnoder

  Den urbana strukturens egenskaper har stor betydelse för att minska bilberoendet. Studien syftar bl.a. till att förbättra kunskapen om hur stadsstrukturen kan bidra till både energieffektivitet och attraktivitet kopplat till hållbar utveckling. Ulf Ranhagen, Elisabetta Trogoli och Björn Ekelund.

 • Annual report 2015

  The report  describes work carried out within "Urban station communities" in 2016.

 • Slutrapport Stationens roll för utveckling av mindre orter och dess omland 2016

  Denna rapport är slutrapporten i projektet Stationers roll för mindre orter och dess omland som pågick från oktober 2014 till augusti 2015. Projektet initierades genom Mistra Urban Futures kunskapsprocess ”Det urbana stationssamhället – vägen mot ett resurssnålt resande”. Projektets huvudsyfte har varit att belysa om, och i så fall hur, hur en tågstation kan bidra till regional och lokal utveckling i mindre orter i storleksordningen 500-5000 invånare. För att svara till sitt syfte har tre rapporter tagits fram:
  1. Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland – Kunskapssammanställning och forskningsbehov, februari 2015
  2. Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland – kartläggning, maj 2015
  3. Stationers roll för mindre orter och dess omland – intervjustudie, juni 2015
  I denna rapport sammanfattas och sammanställs resultaten från de tre rapporterna. Inledningsvis beskrivs varje rapport utifrån en kort metodgenomgång, en genomgång av frågeställningar, en sammanfattning av resultatet och avslutningsvis en kort diskussion av resultaten. Resultaten har ställts i relation till varandra för att identifiera resultat som går att se i alla rapporter. Rapporterna ger på så sätt stöd åt varandra för att stärka resultatens vikt.

 • summary of the role of stations in small communities and the areas around them

  summary of the role of stations in small communities and the areas around them

 • Att processleda projektet Det urbana stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande

  Reflektioner och perspektiv på att processleda projektet Det urbana stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande. English summary. Alice Dahlstrand, Trafikverket

 • 2016 Annual report Urban station communities
 • 2016 Årsrapport Det urbana stationssamhället
 • Ulf Ranhagens idépromemoria stationer september 2013

  Ulf Ranhagen KTH/Sweco har sammanställt erfarenheter och idéer för utveckling av det urbana stationssamhället. Ulf Ranhagens tio råd har varit en av grunderna för flera av de medverkande organisationernas arbete med Det urbana stationssamhället.

Projektmedlemmar

 • Amie Ramstedt

  Amie Ramstedt arbetar som processledare på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

  Kontakta mig
 • Alice Dahlstrand

  Alice Dahlstrand arbetar som regional målstrateg för trafiksäkerhet, Trafikverket region väst.

  Kontakta mig
 • Ulf Ranhagen

  Dr Ulf Ranhagen, Professor emeritus from KTH in Stockholm, Adjunct  Professor at Lulea University and Honoray Professor at Tongji University in Shanghai and Senior Chief Architect at SWECO in Stockholm. He was member of the Swedish Delegation of Sustainable Cities 2008-2012 and Mistra Urban Futures Board 2011-2013. At present he is chairman of ARKUS and board member of  E2B2 and Richerts. During 2015 he will serve as senior advisor for the urban station community project.

  Kontakta mig

Dela sidan

Share to Facebook Share to Twitter Email...