Urban Futures Öppna Forskarskola

Som svar på dagens och framtidens urbana utmaningar har Mistra Urban Futures Göteborgsplattform startat en öppen forskarskola som bygger på transdisciplinaritet och medskapande. 

Forskarskolan har som mål att i nära samspel mellan forskare från olika ämnesområden och discipliner arbeta utifrån Mistra Urban Futures forskningsagenda; att förverkliga rättvisa städer. 

Forskarskolan är öppen både för de som bedriver sina doktorandstudier men även för de som arbetar med frågorna inom exempelvis offentlig förvaltning eller näringsliv. Forskarskolan omfattar inledningsvis de doktorander som för närvarande är knutna till Göteborgsplattformen och bygger på erfarenheter från tidigare doktorander vid centret (nationell såväl som internationellt).

Akademi och samhälle

Forskarskolan strävar efter att skapa en forskningsmiljö som främjar samverkan. En modell som forskarskolan kommer att uppmuntra till är  att bilda forskningspar, där en av doktoranderna också har en pågående anställning i offentlig förvaltning eller näringslivet. Doktoranderna formulerar var sitt forskningsprojekt utifrån ett gemensamt tema i relation till aktuella samhällsutmaningar. 

Kurs om medskapande forskning 

Co-producing knowledge in transdisciplinary research – From practice to theory. Två dokorandkurser ht 2017 och vt 2018, 2x7.5 Hp. Läs mer 

Uppdrag

Forskarskolans uppdrag är att:

- producera internationellt excellent forskning och att ge doktorander en gedigen erfarenhet och kunskap om transdisciplinärt medskapande för rättvisa och hållbara städer.

- bidra till en hållbar stadsutveckling genom att anpassa och göra forskarskolan tillgänglig och öppen för yrkesverksamma.

- koppla de urbana processerna till de kunskapsskapande, så att innovativa idéer och bärkraftiga metoder och verktyg kan utvecklas.

- ha en internationell inverkan på det transdisciplinära forskningsfältet inom hållbar stadsutveckling samt etablera sig som en ledande forskarskola inom detta fält.  

- skapa forskningsnätverk för att realisera rättvisa städers kompetens, inom den akademiska världen och i samhället i stort.

- integrera och kommunicera medskapande forskningsprojekt inom Mistra Urban Futures internationella nätverk. 

Programmets innehåll – kurser, workshops och seminarier

Urban Futures Öppna Forskarskola kommer att erbjuda kurser inom transdisciplinära metoder och kunskapsteori, scenariometoder, systemtänkande och visualisering, samt på sikt tematiska kurser som är relaterade till forskningsämnena. 

Forskarskolan erbjuder aktiviteter som syftar till kritisk reflektion om medskapande samt vilken roll doktorander har i processer för medskapande med hänsyn till vetenskapliga metoder, kvalitet, relevans och samhällsnytta. Internationella seminarier anordnas inom Mistra Urban Futures internationella nätverk och plattformar. Forskarskolans deltagare är också välkomna att delta i Mistra Urban Futures årliga internationella konferens där samtliga doktorander knutna till centret möts i särskilda seminarier och workshops. 

Doktorand-par – Upplägg för handledare och doktorander 

I konstruktionen av doktorand-par kommer det att finnas två handledare som är akademiskt kvalificerade och anställda på ett svenskt universitet. Kvalifikationer för att handleda bedöms enligt institutionstillhörighet. Det kommer också finnas en assisterande handledare från den offentliga sektorn, näringslivet eller det civila samhället. Den assisterande handledaren har en rådgivande och stödjande roll och väljs utifrån praktisk arbetslivserfarenhet.

Handledargruppen kommer tillsammans ansöka om finansiering för de två doktoranderna. Avsikten är att bygga ett partnerskap där doktorander finansieras till 50 % av aktuell institution och till 50 % av Urban Futures Öppna Forskarskola via olika finansiärer.

Kvalifikationer och upplägg för doktorander: 

•    Doktoranderna måste ha en magisterexamen
•    En praktiker/samhällsdoktorand bör därutöver ha flera års arbetslivserfarenhet 
•    Doktoranderna måste vara anställda på en institution där en av handledarna har sin hemvist 
•    Examination sker enligt de regler och forskningsplaner som finns på varje institution
•    I varje institutions forskningsplan bör möjliggöras för doktoranden att delta i Urban Futures Öppna Forskarskola
•    Både handledare och doktorander förväntas delta i workshops, seminarier och kurser som arrangeras av forskarskolan.

Antagningsprocessen 

Ansökningar till forskarskolan kommer att utvärderas av minst tre experter med vetenskaplig kompetens från olika områden. Vetenskapliga och/eller relevanta kvalifikationer från praktik kommer att utvärderas. Tidigare tvärvetenskaplig forskningserfarenhet är också meriterande. 

För kurser, sker intag efter annosererade ansökningsdatum.

Organisation

Forskarskolan har följande organisatoriska upplägg:  

Organisation Urban Futures Open Research School

Ledningsgrupp 

Ledningsgruppen ansvarar för att leda forskarskolans utveckling och för att utveckla aktiviteter som ligger i linje med uppdraget. 

Vetenskaplig kommitté för samproduktion 

Den vetenskapliga kommittén för medskapande ansvarar för att utveckla teman för forskarskolan som står i relation till vårt omgivande samhälle och ramarna för Mistra Urban Futures. Den vetenskapliga kommittén ska även utvärdera forskarskolans vetenskapliga kvalité. 

Internationellt rådgivande kommitté 

Den internationella rådgivande kommittén består av Mistra Urban Futures internationella partners. Kommittén ansvarar för att säkerställa forskarskolans internationella relevans och nytta. 

Deputy Scientific Director/Forskarskolans vetenskapliga ledare 

Forskarskolans vetenskapliga ledare har det akademiska ansvaret och forskningsledningsansvar gentemot doktoranderna och gentemot forskarskolan. Den vetenskapliga ledaren utses av Göteborgsplattformens ledare. 

Forskarskolans koordinator

Koordinatorn ansvarar för att leda forskarskolans dagliga verksamhet.   

Frågor?

Henrietta Palmer, Deputy Scientific Director, henrietta.palmer@chalmers.se, telefon: 076 60 55 307. 

Elma Durakovic, koordinator, elma.durakovic@chalmers.se, (föräldraledig tom augusti 2017).