Göteborg - en stad i förändring

Sedan starten 2010 har Göteborgsplattformen utvecklats till en etablerad och aktiv arena för hållbar stadsutveckling. Flera stora kunskapsprojekt har pågått sedan 2015 med aktörer från akademi, förvaltning, näringsliv och samhälle. Några av dem avslutas och utvärderas under första halvåret 2016. Det nya programmet för 2016-2019 bygger på resultat och erfarenheter från de första åren och på en pågående dialog med partners i Sverige och internationellt. Urban Lunch-time är ett väl etablerat koncept och Urban Research-seminarier har introducerats- Samverkan med konsortiet och associerade partners är väl förankrat och utvecklas kontinuerligt.

Handel, industri och tjänster

De utmaningar som Västsverige, och Göteborg i synnerhet, står inför avser i första hand effekter av klimatförändringar, växande social segregation och en utveckling från en industriell till en tjänste- och kunskapsdriven ekonomi. Göteborg står också inför utmaningen i en storskalig tillväxt av bostäder och lokaler, framför allt i de centrala delarna av staden, och samtidigt stärka Göteborg som en stad kännetecknad av hållbarhet och tillgänglighet för alla.

Göteborg är Sveriges andra stad med 543.000 invånare inom stadens gränser, and nästan en miljon inom storstadsregionen som består av 13 kommuner. Första stadsplanen drogs upp 1620, när staden byggdes med holländska experter som rådgivare. Det internationella inflytandet har alltid varit stort eftersom staden byggts som handels- och hamnstad. Detta speglades redan från början i stadens styrelse som vid den tiden bestod av fyra svenskar, tre tyskar, tre holländare och två skottar.

Göteborgs lokala arbetsmarknad väntas växa till att omfatta 1,5 miljoner människor år 2020. Målsättningen är att hälften av alla resor då ska företas med allmänna transportmedel. Under senare år har debatten om förnyelse av staden till stor del handlat om det delvis statligt finansierade ’Västsvenska paketet’. Trängselskatten infördes 2013 och bidrar till finansieringen av paketet. Ett stort intresse ägnas också åt utvecklingen av de gamla hamn- och varvsområdena i centrala Göteborg, kallade Älvstaden. I oktober 2012 antogs en vision för Älvstaden, som omfattar en yta på närmare fem kvadratkilometer.

En öppen plats för kunskaper

Göteborgsplattformen erbjuder en arena där lokala partner kan mötas utanför de etablerade strukturerna, där de kan kritiskt granska processer och förändringar i regionen, ofta i samarbete med andra svenska städer. Sätten att arbeta utgör centrumets profil – kollaborativ och transdisciplinär kunskapsproduktion. Det är en ansats med vittgående och öppna processer med hänsyn till såväl tidsaspekter som olika organisationskulturer. Det har visat sig vara ett effektivt sätt att ta fram relevant kunskap som kan implementeras lokalt. Vi kallar det ’co-creation’, att tillsammans identifiera utmaningar, formulera frågorna, ta fram kunskapen, både akademisk och erfarenhetsbaserad, och implementera resultaten.

Processen för att utveckla projekt är beroende av finansieringen. Kärnprojekten är delvis finansierade med egna resurser – finansiella och in-kind – medan andra projekt kan vara finansierade av plattformens partners, om de uppfyller centrumets kriterier. Vi har också såddfinansiering för förstudier och medel för att kunna ta fram ansökningar om extern finansiering, till exempel från forskningsråd och nationella organ. Sådana ansökningar kan resultera i gemensamma projekt, i den mån de är framgångsrika.

Initiativ till projekt kan komma från partners eller andra intressenter. Utlysningar från forskningsfinansiärer, EU med flera är ofta underlag för såddfinansiering. Samverkansprojekt kan också startas inom enskilda institutioner vid universiteten. Alla intressenter är välkomna att presentera idéer och initiativ. Det viktigaste kriteriet för finansiering – utöver att förslaget faller inom ramen för centrumets verksamhet och målsättningar – är att varje förslag måste stödjas av minst två partners. 

Projektutveckling - från idé till projekt 

Om du är intresserad av hur projekt utvecklas på Göteborgsplattformen så har vi sammanställt information om processen här

Projekt, Events och Nyheter från Göteborg
Projekt
Nyheter
Alla
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Projektmedlemmar

 • Margareta Forsberg

  Margareta Forsberg leder Mistra Urban Futures Göteborgsplattform.

  Telefon: 031-772 49 78

  Kontakta mig
 • Sanna Isemo

  Sanna Isemo arbetar som samordnare för Göteborgsplattformen 

  Telefon: 0731-40 54 52

  Kontakta mig
 • Elma Durakovic

  Elma Durakovic arbetar som samordnare för Göteborgsplattformen (föräldraledig)

  Kontakta mig
 • Pia Borg

  Pia Borg arbetar som planeringsledare på Stadsledninsgkontoret, Göteborgs stad. Pia är en av konsortiesamordnarna och representerar Göteborgs stad.

  Kontakta mig
 • Jonas Nässén

  Jonas Nässén Senior forskare, Energi och miljö, Chalmers. Jonas är en av konsortiesamordnarna och representerar Chalmers. 

  Jonas Nässén har även medverkat som forskare inom projektet WISE Well-being in Sustainable Cities.

   

   

  Kontakta mig
 • Ylva Norén Bretzer

  Ylva Norén Bretzer arbetar som Universitetslektor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Ylva är en av konsortiesamordnarna och representerar Göteborgs universitet.

  Kontakta mig
 • Karin Sjöberg

  Karin Sjöberg arbetar som enhetschef för Luftföroreningar och åtgärdsstrategier på IVL Svenka miljöinstitutet. Karin är en av konsortiesamordnarna och representerar IVL Svenka miljöinstitutet.

  Kontakta mig
 • Johanna Stenberg

  Johanna Stenberg, Länsstyrelsen Västra Götaland. Johanna är en av konsortiesamordnarna och representerar Länsstyrelsen Västa Götaland. 

  Kontakta mig
 • Sara-Linnéa Östervall

  Sara-Linnéa Östervall arbetar på GR Göteborgsregionens kommunalförbund. Sara-Linnea är en av konsortiesamordnarna och representerar GR Göteborgsregionens kommunalförbund.

  Kontakta mig
 • Hanna Blomdahl

  Hanna Blomdahl arbetar som projektledare vid Enheten forskning, utveckling och utbildning, Västra götalandsregionen. Hanna är en av konsortiesamordnarna och representerar Västra götalandsregionen.

  Kontakta mig
 • Håkan Perslow

  Håkan Perslow arbetar som projektledare på RISE Research Institutes of Sweden. Håkan är en av samordnarna och representerar RISE.

  Kontakta mig
 • Sandra Nordahl

  Sandra Nordahl arbetar som strategisk planerare på Trafikverket. Sandra är en av samordnarna och representerar Trafikverket.  

  Kontakta mig

Dela sidan

Share to Facebook Share to Twitter Email...