(1)

Lövgärdets Lärlabb

Bakgrund 
Lövgärdet är ett område som ligger i östra delen av Angered och som präglas av otrygghet, sviktande skolresultat, otillgänglighet och bristande tillit. Det är även ett av polisen identifierade särskilt utsatta områden i Göteborg. Enligt Analysrapporten om utsatta områden har Lövgärdet den lägsta utbildningsnivån i Göteborg, det lägsta valdeltagandet och endast 50 procent av de boende känner tillit till andra människor. Barns livssituation är extra utsatt och förutsättningarna för ett gott liv begränsade. 
       De urbana utmaningar som är identifierade inom ramen för projektet är dels bostadssegrationen. Lövgärdet är ett område som präglas av hög bostadssegration. Ojämlikhet och människors olika förutsättningar och möjligheter att utvecklas eller att ta del av samhälleliga funktioner.

Enligt PISA-undersökningen har Sverige blivit sämre på att hantera skolans kompensatoriska uppdrag. I utsatta områden där familjer har lägre resurser har knappt varannan elev behörighet att söka till gymnasiet. Västra Götalands Regionens rapport ”Att motverka skolmisslyckanden” konstaterar att hushållens resurser samvarierar med föräldrars förmåga att stödja i skolarbete. Skolans arbete i utsatta områden skiljer sig mot en skola i ett område med högre resurser. Det finns behov av nya arbetssätt som hanterar olikheter i förutsättningar bättre och kan uppväga skillnader så att barnen ges möjligheter tillgodogöra sig utbildningen. Skolmisslyckande är komplext och påverkas av såväl individuella förutsättningar som skolans förmåga att stödja eleverna, föräldrars förmåga att stödja sina barn samt utmaningar i det omgivande samhället. VGR:s rapport lyfter behov av en gemensam insats i samverkan med det civila samhället. 

Projektet Lövgärdets Lärlabb
Sedan årsskiftet 2017 har projektet Lövgärdets Lärlab, som är ett VINNOVA finansierat projekt, drivits i samverkan mellan Lövgärdesskolan, Räddningsmissionen, Erikshjälpen, Göteborgs stad och GU Venture i syfte att lyfta skolor och elevers resultat genom att utveckla och testa vägar till en hållbar samverkan mellan det idéburna, offentliga och privata samt akademin. Parterna och människor som lever och verkar i området möts med skolan som nav, för att tillsammans labba olika lösning på de problemområden som området och skolan upplever idag. I syfte att öka tilliten och tryggheten i området, samtidigt som eleverna får tillgång till fler sammanhang. I denna del av projektet fokuserar man på att använda skolan som arena för innovation och hitta nya sätt för hur det kompensatoriska uppdraget designas. 

En mer jämlik stad - skolan gemensam arena för barns uppväxtvillkor
Detta arbete är en del av den stora satsningen som Göteborg Stad har med Jämlikt Göteborg, stora satsningar görs på att bli en mer jämlik stad med målet att minska skillnader i livsvillkor och öka sammanhållning och tillit i staden. Inom målområdet Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor drivs ett arbete för att utveckla skolan till en arena för att samverka kring barns rätt till goda och likvärdiga uppväxtvillkor. Syftet är att göra skolan till gemensam arena för barns uppväxtvillkor samt skapa förutsättningar för fullföljda studier, lärande, en meningsfull fritid och delaktighet. Det kan sin tur skapa trygga och sociala miljöer i, och runt, skolor samt områdesutveckling och livsmiljöer med fungerande närmiljö. Att se skolan som en arena i lokalsamhället kan vara en strategi för att lyfta och utveckla ett helt område och blir på så sätt även viktigt även för frågor som rör tillit, trygghet och sammanhållning Den bärande tanken är att samla aktörer från Göteborgs Stad, näringsliv och civilsamhälle kring skolan och rikta insatser mot sådant som ger barn goda och likvärdiga uppväxtvillkor. Genom denna breda samverkan kan skolor stärkas och områdena kring skolorna utvecklas på ett hållbart sätt.

I Lövgärdet och kopplat till innovationslabbet, Lövgärdet Lärlab, håller man just nu på att bygga upp en sådan samverkan med skolan som arena. Detta arbete fokuserar på områdesutveckling och syftar till ökad delaktighet, trygghet och tillit. Där ett 30-tal organisationer har engagerats i arbetet, och ett nätverk med en mindre styrgrupp har formerats. Processen har haft en hög delaktighet, öppenhet och medskapande från boenden i Lövgärdet. Parterna i innovationslabbet koordinerar och leder arbetet, med sikte på en långsiktig hållbarhet och lokal förankring. Behovet inom ramen för detta projekt är att tillsammans med aktörer inom projektet, nätverket och med forskare identifiera behoven, utmaningarna och forskningsfrågorna i syfte att skapa en långsiktig och hållbar samverkansmodell för områdesutveckling. 

Öka människors tillit - tilliten i området och goda skolresultat
En annan urban utmaning är den bristande tilliten människor har i området, som i det här fallet både påverkar skolan och elevers möjligheter till goda skolresultat. Genom att samla och engagera aktörer från området, idéburen sektor, offentlig verksamhet, näringslivet och boende som lever och är verksamma i området, kan man tillsammans hantera, hitta innovativa lösningar och på det sättet även öka tilliten i området. Lärlabbet är en del i det arbetet och en hållbar områdesutvecklingsmodell är en annan. 

En del har redan gjorts inom ramen för LärLabbet, till exempel under projektets uppstartsfas intervjuades barn och medarbetare för att skapa delaktighet i prioriterade områden för innovationslabbet. Trygg miljö och föräldradelaktighet identifierades som viktiga led i att designa nya lösningar för det kompensatoriska uppdraget. Hittills har labbet bland annat utvecklat en prototyp för en ny funktion på skolan, nya riktlinjer för förbättrad studiemiljö samt engagerat ideella krafter i studiestund och aktiviteter på lov. Barnen har tillsammans med Lövgärdets Lärlab, skolan och lokalförvaltningen varit delaktiga i att utforma skolans entré på ett nytt sätt som möjliggör öppethållande på tider utanför skoltiden. 
 

Parterna i projektet är 
Göteborgs stad 
Mistra Urban Futures 
Länsstyrelsen
Räddningsmissionen 
Erikshjälpen 
Malmö Universitet 

Projektmedlemmar

  • Håkan Giselsson

    Projektledare Erikshjälpen/Lärlabb Lövgärdet

    Kontakta mig
  • Tapio Salonen

    Professor Malmö University

    Kontakta mig
Martin Grander

Forskare Malmö Universitet