Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer - KAIROS

KAIROS är ett transdisciplinärt forskningsprojekt med fokus på hållbarhetens sociala dimension. Utgångspunkten för projektet är det sätt på vilket globalisering, migration och urbanisering präglar vår samtid och ställer nya krav på delaktighet och medskapande.

Projekt KAIROS har utvecklat kunskaper och synvändor för rättvisa och socialt hållbara städer genom att kombinera en teoretiskt vetenskapligt förankrad kunskap med erfarenhetsbaserad kunskap (så kallad transdisciplinär kunskapsproduktion) på ett sätt som kan göra skillnad och bidra till önskvärd samhällsförändring. Forskningsgruppen KAIROS har valt att presentera slutsatser från de vetenskapliga kunskapsunderlagen i form av åtta stycken synvändor som handlar om de sätt på vilka vi måste tänka och göra annorlunda. Med dessa synvändor vill KAIROS inspirera till att, genom medskapande med grannar, politiker, tjänstepersoner, privata aktörer, föreningar och forskare, verka för den förändring som behövs för en rättvis och socialt hållbar utveckling. Med synvändorna sätts ljuset på en ny färdriktning, och därigenom ökar förutsättningarna för att se på världen på ett annat sätt och ger plats för röster som inte brukar höras.

KAIROS-projektet presenterar sin huvudrapport på en spridningskonferens 29 augusti. Rapport, synvändor och videopresentationer finns tillgängliga nedan under 'Publikationer' och 'Filer'.

Huvudrapport

KAIROS-projektets huvudrapport finns för nedladdning som pdf och som e-bok (formatet epub) nedan, se under 'Publikationer'. E-boksversion (.epub) är speciellt lämpad för läsning i smartphones, på läsplattor, som iBooks mm. I E-boken är synvändorna redan med. 

Synvändor

Som en del av slutrapporten finns åtta synvändor, kunskapssammanställningar som talar för behovet av att ändra synsätt. Vi har lånat begreppet synvändor från författaren Elisabet Hermodsson som med det vill förmedla att vår tids världsbild inte längre är adekvat för vår tids problem. Hon menar att vi måste ändra världsbild för att rädda världen, eftersom den bild vi gör oss av världen påverkar världen.

Synvändorna kan laddas ner som pdf eller i e-boken. Klicka på länkarna efter resp titel, eller på "Ladda ner" under rubriken "Filer" längst ner på sidan. Synvändorna finns också presenterade i en var sin film, se nedan.

Synvända 1: Från negativ till positiv säkerhet. Om behovet av en inkluderande och medskapande stadspolitik [pdf]

Synvända 2: Från bostadsbrist till arbete och ett gemensamt samhällsbygge [pdf]

Synvända 3: Från ett renodlat marknadstänkande till en mer hälsosam samhällsutveckling [pdf]

Synvända 4: Från styrning till medskapande i skolan [pdf]

Synvända 5: Från ett arbete för medborgarna, till ett arbete av och med medborarna. Om behovet av civilsamhällets hela bredd i deltagandet. [pdf]

Synvända 6: Från formella till reella möjligheter – om behovet av en bred jämlikhetsprincip [pdf]

Synvända 7: Från enbart kundnytta till en bredare samhällsnytta. Om behovet anv en ny samhällsstyrning och med mer medskapande ledning inom offentlig förvaltning [pdf]

Synvända 8: Från inbjuden dialog till medskapande demokrati. Om vägar till ett aktivt medskapande på lokal nivå [pdf]

Alla synvändor presenteras i varsin film på ca 8-15 minuter. Det finns också en inledande film på 8 minuter som ger en inramning till synvändorna utifrån KAIROS forskningsresultat, presenterad av projektledarna Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet och Åsa Lorentzi, processledare i Göteborgs Stad, ger en inramning till synvändorna utifrån KAIROS forskningsresultat.

 

Projektledarna Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet och Åsa Lorentzi, processledare i Göteborgs Stad, ger en inramning till synvändorna utifrån KAIROS forskningsresultat.

 

Synvända 1: Från negativ till positiv säkerhet, presenterad av Hans Abrahamsson, Freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet och projektledare för KAIROS-projektet

 

Synvända 2: Från bostadsbrist till arbete och ett gemensamt samhällsbygge, presenterad av Birgitta Guevara, Länsstyrelsen Västra Götaland och KAIROS, och Hans Abrahamsson, Freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet och projektledare för KAIROS-projektet

 

Synvända 3: Från ett renodlat marknadstänkande till en mer hälsosam samhällsutveckling, presenterad av Lars Paulsson, regionutvecklare, Avdelning folkhälsa, Västra Götalandsregionen

 

Synvända 4: Från styrning till medskapande i skolan, presenterad av Lars Havstad, Center för Skolutveckling, Göteborgs stad, och Åsa Lorentzi, Göteborgs stad och projektledare KAIROS

 

Synvända 5: Från ett arbete för medborgarna till ett arbete av och med medborgarna, presenterad av Malin Widehammar, samordnare, Staden vi vill ha och projekt KAIROS, och Gabriella Olofsson, konsult barns rättigheter, deltagande och demokratifrågor

 

Synvända 6: Från formella till reella rättigheter, presenterad av Birgitta Guevara, Länsstyrelsen Västra Götaland och projekt KAIROS

 

Synvända 7: Från enbart kundnytta till en bredare samhällsnytta, presenterad av Birgitta Guevara, Länsstyrelsen Västra Götaland och projekt KAIROS, och Åsa Lorentzi, Göteborgs stad och projektledare KAIROS

Synvända 8: Från inbjuden dialog till medskapande demokrati, presenterad av Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare, Göteborgs universitet och projektledare KAIROS, och Sanna Isemo. M.Sc. student, Göteborgs universitet

Mer om KAIROS - tidigare publikationer och filmer - har samlats på en särskild sida.

Publikationer

 • Kairos slutrapport
  KAIROS huvudrapport som e-bok
  Abrahamsson, H., Guevara, B. & Lorentzi, Å. (red). Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer. KAIROS huvudrapport som e-bok, för användning med smartphone, läsplattor, iBooks mm.
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Kairos slutrapport
  KAIROS huvudrapport som pdf
  Abrahamsson, H., Guevara, B,. Lorentzi, Å. (red) Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer. Mistra Urban Futures Rapport 2016
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Röster om mötet mellan civilsamhället, förvaltning och politik i Göteborg
  Widehammar, Malin, Ett kunskapsunderlag om hinder, positiva exempel och möjliga förändringar i mötet mellan civilsamhälle, förvaltning och politik, Mistra Urban Futures Report 2015:23
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Dialog om möjliga handlingsutrymmen för förändring
  Åsa Lorentzi och Gabriella Olofsson, Ett rapport med eftertankar från KAIROS dialogdag 10 juni 2015, Mistra Urban Futures Report 2015:20
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Urbant medborgarskap - En möjlighet till ökad social och politisk delaktighet för människor som bor, vistas och verkar i staden
  Isemo, Sanna, Ett kunskapsunderlag om urbant medborgarskap, Mistra Urban Futures Report 2015:22
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Diskriminerande strukturer - Om hur våra medvetna och omedvetna föreställningar om varandra utifrån etnicitet påverkar våra livschanser
  Guevara, Birgitta, Ett kunskapsunderlag om strukturell diskriminering: Mistra Urban Futures Report 2015:14
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Medskapardemokrati - Interaktiva styrningsprocesser och medskapande dialogarbetssätt
  Adler, Inga-Lisa, En uppsats om medskapardemokrati, Mistra Urban Futures Report 2015:21
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Från ett renodlat marknadsorienterat tillväxttänk till en mer hälsosam samhällsutveckling
  Göran Henriksson och Lars Paulsson, Ett kunskapsunderlag om sambanden mellan befolkningens hälsotillstånd och utvecklingen i regionen, december 2015: Mistra Urban Futures Report 2015:19
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • En forskningsbaserad essä om dialogens möjligheter och hinder
  Olofsson, Gabriella, En forskningsbaserad essä om dialogens möjligheter och hinder, Mistra Urban Futures Report 2015:12
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Vår tids stora samhällsomdaning - Politiskt ledarskap, social hållbarhet och medskapande medborgardialog
  Abrahamsson, Hans, En forskningsstudie framtagen inom projekt KAIROS på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, Mistra Urban Futures Report 2015:10
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Från elefanten i rummet till kanariefågeln i gruvan - om socialt utsatta EU-migranter i det Svenska folkhemmet
  Eriksson, Leif, En rapport om socialt utsatta EU-migranter framtagen inom projekt KAIROS, november 2015. Mistra Urban Futures Report 2015:9
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Styrning av offentlig sektor i rättvisa och socialt hållbara städer
  Guevara, Birgitta, En litteraturstudie om styrning av offentlig sektor framtagen för projekt KAIROS, oktober 2015. Mistra Urban Futures Report 2015:5
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Göteborg i världen - Stadens historia förklarar nuet och hållbarheten
  Abrahamsson, H., Ett kunskapsunderlag om tillväxtens och välfärdens framtida förutsättningar framtaget för projekt KAIROS, juni 2015. Mistra Urban Futures Report 2015:6.
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Dialog och medskapande i vår tids stora samhällsomdaning
  Abrahamsson, H. Utbildning och lärande: deltagande och inflytande - inkluderingens demokratiska och politiska möjligheter? vol. 9, no. 1, 2015, pp. 20-41
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Staden, framtiden och konsten att göra synvändor
  Abrahamsson, Hans. In Vart är du på väg, älskade stad?, Å. Magnusson & A. Nilsson (eds.). Göteborg, Sweden: Tre Böcker, 2014, pp. 248-267
  Plats:Göteborg Typ:Bokkapitel
 • När världen kom till Göteborg och tiden ömsar skinn
  Abrahamsson, Hans. In Vart är du på väg, älskade stad?, Å. Magnusson & A. Nilsson (eds.). Göteborg, Sweden: Tre Böcker, 2014, pp. 24-42
  Plats:Göteborg Typ:Bokkapitel
 • Invånardialogens roll och former: Västra Götalandsregionens samråd med det civila samhället
  Abrahamsson, H., Guevara, B., Olofsson, B., Svensson, J. & Tiger, A. Mistra Urban Futures Report 2015:2. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2015
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Ungas Medskapande: lärande av ungas erfarenheter
  Widigson, M., Paulsson, L., Olofsson, G., Lorentzi, Å., & Allelin, M. Mistra Urban Futures Report 2015:1. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2015
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Segregation - prevalance, causes, effects and possible solutions
  Guevara, B. Mistra Urban Futures Paper 2015:1. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2015
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer
  KAIROS projektdokument. Gothenburg: Mistra Urban Futures, Report 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Segregation - utbredning, orsaker, effekter och möjliga åtgärder: Ett kunskapsunderlag om segregation inom projekt KAIROS
  Guevara, B. Mistra Urban Futures Paper 2014:3. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Demokratitorg: Vad händer med medskapandet när ungdomar och politiker möts?
  Widigson, M., Paulsson, L., Lorentzi, Å., Allelin, M. & Olofsson, G. Mistra Urban Futures Report. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Power and Dialogue in Just and Socially Sustainable Cities
  Abrahamsson, H. Mistra Urban Futures Report. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Makt och dialog i rättvisa och socialt hållbara svenska städer
  Abrahamsson, H. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Att genomföra politiska beslut: Varför det blir som det blir när vi vill så väl
  Bengtsson, M. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief

Filer

 • Synvända 1: Från negativ till positiv säkerhet

  Om behovet av en inkluderande och medskapande stadspolitik

 • Synvända 2: Från bostadsbrist till arbete och ett gemensamt samhällsbygge

  Om behovet av att bryta onda cirklar och bygga ett hållbart samhälle

 • Synvända 3: Från ett renodlat marknadsorienterat tillväxttänkande till en mer hälsosam samhällsutveckling
 • Synvända 4: Från styrning till medskapande i skolan

  Om elevens roll och skolans organisation

 • Synvända 5: Från ett arbete fr medboragrna, till ett arbete av och med medborgarna

  Om behovet av civilsamhällets hela bredd i deltagandet

 • Synvända 6: Från formella till reella rättigheter

  Om behovet av en bred jämlikhetsprincip

 • Synvända 7: Från enbart kundnytta till en bredare samhällsnytta

  Om behovet av en ny samhällsstyrning och en mer medskapande ledning inom offentlig förvaltning

 • Synvända 8: Från inbjuden dialog till medskapande demokrati

  Om vägar till ett aktivt medskapande på lokal nivå

 • The Great Transformation of Our Time

  Towards just and socially sustainable Scandinavian Cities

 • Delprojekt 1: Civilsamhället i ett förändrat politiskt landskap

  (Only available in Swedish)

 • Delprojekt 2: Ungas medskapande

  (Only available in Swedish)

 • Delprojekt 3: Dialogens roll och former

  (Only available in Swedish)

 • KAIROS projektplan
 • Guerrero, Amy (2013) Civilsamhället i en urban kontext

  Studentuppsats gjord inom KAIROS

 • Engström, Jonatan (2013) Invånardialog för utvidgad demokrati, en litteraturöversikt

  Studentuppstas gjord inom KAIROS

 • Johansson, Anna (2014) Det civila samhället i en lokal kontext

  Studentuppsats gjord inom KAIROS

Projektmedlemmar

 • Åsa Lorentzi

  Project Manager 2012 -

  Also works as Project Manager at the District Administration of Northern Hisingen in the City of Gothenburg.

   

  Kontakta mig
 • Hans Abrahamsson

  Project Manager 2012 -

  Also works at the School of Global Studies, University of Gothenburg.

  Kontakta mig
Majsa Allelin

2013 - 2014

Also worked at the University of Gothenburg

Birgitta Guevara

2012 -

Also works at the Social Sustainability Department, County Administrative Board of Västra Götaland

Mats Bengtsson

2012

Also worked at the School of Public Administration, University of Gothenburg.

Bernard le Roux

2012 - 2014

Also worked at the Unit for Social Sustainability, City of Gothenburg.

Gabriella Olofsson

2014 -

Also works at the Child Rights Academy at Örebro University

Lars Paulsson

2012 -

Also works at the Department of Public Health, Region Västra Götaland.

Soraya Post

2012-2013

Also worked at the Human Rights Committee, Region Västra Götaland

Jesper Svensson

2012 -

Also works at the Human Rights Committee, Region Västra Götaland

Anna Tiger

2013 - 2014

Also worked at the Unit for Social Sustainability, City of Gothenburg and at the Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg.

Malin Widehammar

Is also engaged in work for the grassroots movement “Staden vi vill ha” (The city we want)

2015 -

Mats Widigson

2013 - 2014

Also worked at the Center for School Development in the City of Gothenburg.

Dela sidan

Share to Facebook Share to Twitter Email...